Facebook | Twitter | Youtube |

UrbanApa

Tilaa Urbanapa uutiskirje!

Blog

Urbaani kulttuuri–, taide– ja tapahtumayhteisö
Urbant kultur–, konst– och evenemangssamfund
Community for Urban Culture, Art and Events

NEXT STEP - OSA 4

Kirjoittanut
197 päivää sitten

NEXT STEP - OSA 4

Lapsuuden ja nuoruuden seksuaalisuudesta

Kirjoittanut Pekka Pinola

 

”Jokaisella on oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen, joita ei saa uhata, rajoittaa tai riistää mielivaltaisesti seksuaalisuudesta johtuvin syin.”

 

Jokaisella on oikeus hallita ja päättää vapaasti heidän seksuaalisuuttaan

ja kehoaan koskevista asioista.”

 

Seksuaalisuus on osa jokaista ihmistä. Seksuaalisuus vaikuttaa meidän tapaamme tuntea, käyttäytyä, elää ja olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Seksuaalisuus on jokaisessa ihmisessä vauvasta vanhukseen ja se kehittyy sekä muuttaa muotoaan vuosien varrella.

 

Lapsuuden ja nuoruuden seksuaalisuus on herkkä aihe, josta puhuminen ja sen esille ottaminen ovat yhteiskunnassamme osin vaiettua asiaa. Lapsuuden ja nuoruuden seksuaalisuus on olemassa ja sillä on tärkeä osa nuoren kehitystehtävissä kohti aikuisuutta. Valveutuneelle, nuorten kanssa töitä tekevälle ihmiselle on tärkeää tuntea myös seksuaalisuuden kehittymistä. Yksinkertaistettuna seksuaalisuuden kasvaminen tapahtuu portaittain, joiden toteuttaminen tapahtuu yksilöllisesti ja eri vaiheiden välillä tapahtuva aaltoilu on myös tavallista.

 

Lapsuus

Seksuaalisuus on tärkeä osa jokaista ihmistä ja se on olemassa myös vastasyntyneelle. Vauvaiässä keskitytään aisteihin; maistaminen, näkeminen, kuuleminen ja tunteminen ovat tärkeässä roolissa. Kun tullaan taaperoikään oman kehon tunnistaminen ja siihen tutustuminen esim. koskettelun kautta ovat tärkeitä seksuaalisuuden kehityksen tehtäviä. Taapero myös nauttii kosketuksesta ja kulttuurisidonnaiset asiat, kuten normit alkavat tulla osaksi lasta. Sukupuoli-identiteetti alkaa tässä vaiheessa myös kehittyä.

 

Leikki-iässä tutustutaan edelleen kulttuurisiin tapoihin ja erilaisiin normeihin. Seksuaalisuuden kehittymisen osaksi kuuluvat myös alastomuuteen liittyvät leikit, joista pian lasten oppiessa sosiaalisen yhteisönsä säännöt, tulee usein salattuja. Seksuaalisuuden kehittymisen tärkeänä osana lapsi oppii vuorovaikuttamaan toisten ihmisten kanssa, oppii tuntemaan ja tulkitsemaan toisten tunteita. Lapsi oppii empatiaa, joka on tasapainoisen seksuaalisuuden avainelementtejä.

 

Varhaisnuoruudessa, kymmenen ikävuoden molemmin puolin, seksuaalista kehitystä kuvaavat ensimmäiset ihastumiset ja romanttisten haaveiden esiin tuleminen. Lapsi voi tässä vaiheessa ihastua johonkin lähipiirin aikuiseen, joka voi olla esimerkiksi oma vanhempi tai harrasteryhmän vetäjä. Hieman myöhemmin lapsi ymmärtää, ettei lähipiirin aikuinen ole hänelle tavoitettavissa ja idolisoinnin kohde siirtyy abstraktimpiin hahmoihin, kuten elokuvatähtiin tai roolihahmoihin.

 

Varhaisnuori seuraa ympärillä toimivaa yhteiskuntaa hyvin tarkasti. Sukupuoliroolit ja niiden toteuttaminen lapsen elinpiirissä ohjaavat usein ajattelua. Mikäli maailmankuvaa ei tässä kohdassa laajenneta, voi esimerkiksi itsensä pojaksi kokevan tytöksi syntyneen lapsen psykososiaalinen kehitys vaarantua. Huomioonottavassa ja turvallisessa ympäristössä nuori saa kuitenkin rauhassa toteuttaa omia kehitystehtäviään, jotka ovat tärkeitä tulevaisuuden kokemusten kannalta.

 

Nuoruus

Nuoruudessa seksuaalisuuden kehittyminen yhdessä murrosiän kehollisten muutosten kanssa voi olla erittäin myrskyisää. Kasvavia viettejä, seksuaalisesti virittyneitä ajatuksia, unia ja fantasioita esiintyy lähes jokaisella nuorella. Nämä asiat voivat hämmentää nuorta ja näkyä ulospäin esimerkiksi levottomuutena ja seksuaalisuutta korostavana puheena tai käytöksenä. Toisaalta seksuaalisuuden kehittyminen voi olla romanttisia ajatuksia ja unelmointia, jotka eivät juurikaan näy ulospäin. On myös nuoria, joilla ei herää murrosiässä minkäänlaisia seksuaalisia tarpeita tai tunteita ja tämä kokemus voi jatkua aikuisuuteen, tai vaikka loppuelämän. Jokainen vaihtoehto on yhtä arvokas, normaali ja tärkeä, seksuaalisuuden kehittyminen on yksilöllinen polku.

 

Nuoruudessa kehoon liittyy hyvin herkkiä asioita muun muassa epävarmuutta omasta vartalosta esiintyy paljon. On tärkeää, että kasvava nuori saa itse omilla ehdoillaan tutustua kehoonsa. On tavallista, että esimerkiksi itsetyydytys kuuluu osana kehittyvän nuoren elämään, joskus jopa useita kertoja päivässä.

 

Aikuisen rooli nuoren kehityksen tukena

Alati muuttuvassa kehossa ja mielen myllerryksessä nuori voi olla hämmentynyt. Epärealistinen vertailu toisiin ihmisiin ja kehonkuvan vääristyminen ovat myös verrattain tavallisia ilmiöitä. Nuori tarvitsee tukea tässä vaiheessa terveellisiin elämäntapoihin ja hyväksyvää ilmapiiriä kehollisuuden tueksi. Nuori saattaa pukeutua hyvinkin paljastaviin ja seksuaalisesti virittyneisiin vaatteisiin, mutta tämä ei tarkoita sitä, että hän olisi halukas seksuaaliseen kanssakäymiseen. Kehollinen koskemattomuus on ihmisoikeus. Ahdistunut nuori voi aktiivisesti hakea fyysistä läheisyyttä lohdutukseksi, jolloin aikuisen täytyy tuntea rajat hyväksyttävästä käyttäytymisestä nuoren ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa.

 

Ulospäin joskus rajulta tai hyvinkin avoimelta vaikuttava nuori on herkässä kehittymisen vaiheessa, jossa myös erilaiset ulkopuolisen paineet ovat kovat. Nuorilla saattaa olla vääristyneitä käsityksiä ikätovereidensa seksuaalisista kokemuksista ja nuoret kokevat painostusta oman seksuaalisuutensa toteuttamiseen. Muiden seurustelusuhteet tai käyttäytyminen seksuaalisvirittyneesti voi ahdistaa nuorta ja ajaa hänet tekemään itselleen epämiellyttäviä asioita. Tilan antaminen ja nuoren tukeminen ovat tärkeässä roolissa. On muistettava, että fyysisesti lähes jo aikuista vastaava nuori on kuitenkin kehitystehtäviensä kanssa kesken ja tarvitsee ohjausta sekä turvallista läsnäoloa aikuisilta.

 

Huomioitavaa pedagogisen työskentelyn tueksi

Itseilmaisu esimerkiksi tanssin keinoin voi olla kannatteleva ja eteenpäin kuljettava voimavara nuorelle. Tanssissa kehollisuus on hyvin vahvana mukana ja tämän vuoksi aiemmin esitetyt vartaloon tai itseen liittyvät epävarmuustekijät voivat olla ahdistavia. Toisille nuorille tämä ei ole elämää häiritsevä tekijä, mutta ilmiö on toisaalta ohjaavan aikuisen näkökulmasta tärkeä pitää mielessä. Ilmaisussa on tärkeää, että nuori voi käyttää kehollisuuttaan siten, että se ei loukkaa hänen oikeuttaan omiin valintoihin ja yksityisyyteen, eikä toisaalta loukkaa muiden ihmisten vastaavia oikeuksia. Tarvittaessa nuoren voi ohjata keskustelemaan esim. terveydenhoitajan tai koulukuraattorin kanssa, jotta tilanne ei pääse kärjistymään.

 

Nuorten kanssa työskennellessä on tärkeää myös normikriittisyys. Normikriittisessä ajattelussa ihmisen piirteet, kuten sukupuoli tai seksuaalisuus eivät ole määrittäviä tekijöitä. Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittyminen ja vahvistuminen ovat myös nuoruuden kehitystehtäviä, joiden kanssa nuori voi ahdistua äärimmäisen pahasti. Yhteiskunnassamme on tavallista esittää asioita heteronormatiivisessa valossa ja esimerkiksi homoseksuaalisia tunteita tai ajatuksia läpikäyvä nuori kokee helposti olevansa vääränlainen tai huonompi kuin muut. Sukupuolen ja seksuaali-identiteetin kanssa on tärkeää olla olettamatta, jolloin mahdollistaa jokaiselle nuorelle yhtäläiset oikeudet omiin tunteisiin ja kokemuksiin.

 

Seksuaalisuus ja sen toteuttaminen ovat vahvasti kulttuurisidonnaisia asioita. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa tämä on tärkeää huomioida nuorten kanssa työskennellessä. Tutkimusten mukaan suomalaiset suhtautuvat sallivammin alastomuuteen, erityisesti lasten kohdalla verrattuna esimerkiksi amerikkalaisiin. Eurooppalaisilla on yleisesti vapaampi suhtautuminen seksuaalisuuteen, mutta toki on huomioitava muun muassa uskontoihin liittyvät käyttäytymisen eroavaisuudet. Kulttuurinen perimä vaikuttaa lasten kasvatukseen, mutta on tärkeä muistaa, että perheen sisäinen kulttuuri vaikuttaa usein seksuaalisuuden kehittymiseen vielä enemmän; miten asioista puhutaan, kuka saa puhua ja voiko toista koskettaa esimerkiksi halaamalla. Eri taustoista tulevien nuorten ryhmissä haasteita varmasti esiintyy, mutta edelleen tärkeintä on kehittää hyväksyvää ilmapiiriä, jossa jokainen nuori voi olla turvallisesti oman kulloisenkin kehitystehtävänsä kanssa.

 

Nuorten kanssa työtä tekevien on tunnettava peruspiirteissään seksuaalisuuden kehittyminen ja kyettävä tukemaan nuorta kasvutehtävässään hänen tarpeidensa vaatimalla tavalla. On tärkeää tietää, että nuoren maailmankuvassa seksuaalisuus ja seksi voivat hyvinkin esiintyä niin puheissa kuin teoissa, eri tavalla kuin miten aikuinen (omalla kehityspolullaan) on ne tottunut näkemään. Kaikkien nuorten kanssa töitä tekevien ei luonnollisestikaan tarvitse olla seksuaalikasvattajia ja tärkeintä onkin tukea nuorta hänen kehityksessään sekä ohjattava nuori tarvittaessa tiedon äärelle.

 

Lopuksi: Seksuaalisuuden hedelmät

Kuten fyysinen olemuksemme, liikkuminen, kasvojen ilmeet ja ajatukset, seksuaalisuus on osa ihmistä ja se voi ilmentyä monin eri tavoin eri elämänalueilla. Siihen voi liittyä suurta tuskaa ja ahdistusta, mutta pohjimmiltaan seksuaalisuus on osa, joka hyvin vahvasti linkittyy nautintoon ja vahvimpiin tunteisiin, joita elämän aikana koemme. Asioita ja elämää ei pidä eikä tarvitse seksualisoida nuorille turhaan, kyse on nuorten elämää muokkaavien voimien tuntemisesta ja tuen antamisesta.

 

Lasten ja nuorten seksuaalisuus on joskus hyvinkin haastava asia. Muistamalla jokaisen yksilöllisyyden ja oikeuden omaan koskemattomuuteen sekä itsemääräämisoikeuteen, seksuaalisuuden kehitys saa parhaat mahdolliset lähtökohdat. Mikäli seksuaalisuus aiheuttaa ahdistusta löytyy Suomesta koulutettuja henkilöitä; terveydenhoitajia, psykologeja, seksuaalikasvattajia, -neuvojia ja -terapeutteja, jotka mielellään tarjoavat tukea ja koulutusta – niin nuorille kuin heidän kanssaan työskenteleville aikuisillekin.

 

Nuoren omatahtinen seksuaalisuuden kehittyminen luo pohjan aikuisuuden kypsään seksuaalisuuteen, johon kuuluvat seksin lisäksi tunne-elämätaidot ja ihmisten arvostaminen sekä kunnioittaminen. Seksuaalisen kehityksen tavoitteena on tasapainoinen, henkilön itse hyväksi kokema seksuaalisuus, joka tuottaa nautintoa niin ihmiselle itselleen kuin myös kanssaeläjille.

 

Jokaisella on oikeus ajatuksen, mielipiteen ja ilmaisun vapauteen liittyen seksuaalisuuteen, sekä oikeus ilmaista omaa seksuaalisuuttaan esimerkiksi ulkonäöllä, viestinnällä tai käyttäytymisellä asianmukaisella kunnioituksella toisten oikeuksia kohtaan.”

 

Tekstissä esiintyvät lainaukset: Seksuaalioikeuksien julistus, World Association for Sexual Health

 

Lapsi ja seksuaalisuus, Väestöliiton internetsivut

http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/pienten_lasten_vanhemmat/lapsijaseksuaalisuus/

 

Lapsen seksuaalinen kehitys 0 – 6 -vuoden iässä (taulukko)

http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/e1326b8aa7b0ee2912efa2ae0bb58da3/1549443458/application/pdf/4122900/Koko%20ik%C3%A4taulukko.pdf

 

Portaita pitkin – Lapsuuden ja nuoruuden seksuaalisuuden kehittyminen

Korteniemi-Poikela & Cacciatore, 2010

 

Seksuaalikasvatuksen opas, Katriina Bildjuschkin, 2015

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129742/TY%C3%962016_35_web_korjattu.pdf?sequence=5

 

Pekka Pinola on synnytyksiin ja naistentauteihin erikoistuva lääkäri, tutkija ja seksuaalineuvoja.

 

Teksti on osa UrbanApan uutta kirjoitussarjaa, joka kulkee nimellä NEXT STEP – KOHTI PAREMPAA TANSSINOPETUSTA. Sarjaa toimittaa ja kuratoi Anniina Jääskeläinen.

Tuoreimmat tapahtumat:

02.10.2019 Festival

UrbanApa X Ateneum 2019

[English version below] UrbanApa palaa Ateneumiin lokakuussa 2019. Tulevan festivaalin temaattisena maisemana on “vibrations”. Asetumme kuuntelemaan värinöitä – kokemuksia, tuntemuksia, energioita, sekä näiden kautta taiteen mahdollisuuksia johdattaa jonkun äärelle. Millaisia värinöitä on ilmassa? Mitä ne herättävät meissä? Miten ravisuttaa olemassa olevia rakenteita? Voiko resonanssi olla leikkisää, nautinnollista, feminististä ja yhteisöllistä? …

Lue lisää ►
11.10.2019 Mus!c

UrbanApa club: VIBEZ

URBANAPA X ATENEUM – FESTARIKLUBI pe 11.10.2019// klo 2130 -02 //  Lavaklubi Perjantaina UrbanAPa rantautuu Kansallisteatterin Lavaklubille! Luvassa huutelua ja hikistä bailausta sekä kaksi todella kovaa liveä! K-18  sisäänpääsy 5€, ilmaiseksi sisään klo23:00 saakka Lisätietoa tulossa pian!

Lue lisää ►
27.06.2019 Festival

OPEN CALL / FALL 2019

UrbanApa tarvitsee sinua! UrbanApa palaa Ateneumiin lokakuussa 2019. Tulevan festivaalin temaattisena maisemana on “vibrations”. Asetumme kuuntelemaan värinöitä – kokemuksia, tuntemuksia, energioita, sekä näiden kautta taiteen mahdollisuuksia johdattaa jonkun äärelle. Millaisia värinöitä on ilmassa? Mitä ne herättävät meissä? Miten ravisuttaa olemassa olevia rakenteita? Voiko resonanssi olla leikkisää, nautinnollista, feminististä ja yhteisöllistä? …

Lue lisää ►
29.05.2019 Festival

Plantasia

Tanssitaiteilijat Sara Kauppila, Selma Kauppinen, Katri Miettinen, Elina Lindfors, Katriina Tavi, Tuuli Vahtola ja Anna Virkkunen ottavat haltuunsa Annantalon A-lavan kesäkuussa 2019. Plantasia on leikkisä tanssiteos, jossa ollaan kasvun ja muutoksen äärellä. Miltä näyttävät tulevaisuuden eliöt? Miten ne ääntelevät ja liikkuvat? Teos fantasioi nykyhetken ja tulevaisuuden mahdollisista ja mahdottomista elämänmuodoista. …

Lue lisää ►