Facebook | Twitter | Youtube |

UrbanApa

Tilaa Urbanapa uutiskirje!

Exchange

Urbaani kulttuuri–, taide– ja tapahtumayhteisö
Urbant kultur–, konst– och evenemangssamfund
Community for Urban Culture, Art and Events

FEMINIST LEADERSHIP 2 / OPEN CALL

18.01.2021 – 07.02.2021

We need intersectional feminist practices and we need them now!

The Finnish art field suffers from inequality and discriminatory structures. Structural change is slow and difficult, many actions must be at the same time. One way to advance inclusion, equality and diversity of the arts is to move towards feminist leadership.

The platform for feminist leadership  – working with frictions and fictions

In spring 2021, UrbanApa will facilitate the second edition of the platform for feminist leadership. The platform is the first small step towards something which will hopefully grow into wider discourses about feminist leadership. We wish to bring artists together, empower, raise awareness and understanding of structures and the barriers they create, provide tools for feminist and inclusive work, and collectively dream of potential futures.

ARE YOU INTERESTED? 

scroll down for more information and apply before 7.2!

FEMINIST LEADERSHIP 2 / OPEN CALL

Scroll down for Eng_

UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaa

Feministisen johtamisen alusta taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleville – working with frictions and fictions

Keväällä 2021 UrbanApa toteuttaa jälleenfeministisen johtamisen alustan. Alusta perustuu vertaisoppimiselle ja sen tarkoitus on tukea osallistujien omaa työskentelyä ja pyrkimyksiä feministiseen johtajuuteen. Kuudesta työpajasta koostuva kehys pyrkii mahdollistamaan laajempaa pohdintaa feministisistä työkaluista, johtamisesta ja rakenteista. Sen tavoitteena on tuoda taiteilijoita yhteen jakamaan ja keskustelemaan, voimaannuttaa, lisätä tietoa ja ymmärrystä rakenteista ja niiden luomista esteistä, tarjota työkaluja feministisempään ja inklusiivisempaan työskentelyyn, sekä unelmoida kollektiivisesti mahdollisista tulevaisuuksista. Meillä kaikilla on jonkinlaista osaamista. Kokoontumalla yhteen, ja tuomalla tietotaitomme mukanamme, luomme feministisen johtamisen alustan yhdessä.

Työpajoja on kerran kuukaudessa (helmi-toukokuu 2021, yksi viikonloppu syksyllä 2021). Jokainen työpaja kestää viisi tuntia (sis. lounastauon), ja ne koostuvat luennosta, alustuksesta tai johdatuksesta aiheeseen, sekä niitä seuraavista harjoituksista ja keskusteluista. Osallistujien tulee myös varata aikaa itsenäiseen työskentelyyn (artikkeleiden lukeminen ja reflektointi) työpajojen ulkopuolella, itsenäisesti tai muiden osallistujien kanssa. Toivomme, että osallistujat sitoutuvat alustaan.

Alustaa fasilitoivat Sonya Lindfors, Olga Palo ja Aliisa Talja. Lisäksi eri kerroilla on vieraileva asiantuntija, luennoitsija tai fasilitaattori.

 

Alustavia teemoja ovat:

Mitä on feministinen johtaminen? Kuinka määritellä johtajuutta uudelleen? 

Hiertymät ja fiktiot – Kuinka työskennellä feministisemmin hierarkisissa rakenteissa? 

Valta ja vastuu – vaikuttaminen ja jaksaminen

Konfliktit ja niiden ratkaiseminen

Maku ja visio – kenen näkemys ohjaa yhdessä työskentelyä?

Fasilitointi – kuinka luoda olosuhteita oppimiselle ja yhteistyölle?

Inklusiivisuus ja moninaisuus – turvallisemmat tilat

Johtaminen ja unelmointi – millainen voisi olla tulevaisuuden taiteenkenttä

Viestintä osana johtamista – mitä voisi olla feministinen viestintäkulttuuri?

Oletko kiinnostunut? 

Haemme mukaan moninaista joukkoa taiteilijoita, jotka työskentelevät ohjaamisen, fasilitoinnin, kuratoinnin tai johtamisen parissa tavalla tai toisella, ja ovat kiinnostuneita feministisistä työskentelytavoista. Jos hakemuksia tulee valtavasti, pyrimme valinnoissamme painottamaan osallistujien moninaisuutta, moniäänisyyttä sekä priorisoimaan hakijoita, joilla ei ole tällä hetkellä pääsyä vastaaviin sisältöihin.

Lähetä cv + lyhyt motivaatiokirje max puolikas A4, jossa kerrot: 

  • Millaisten asioiden kanssa työskentelet?

  • Miksi/miten olet kiinnostunut feministisistä työskentelytavoista?

  • Millaisia työkaluja tarvitset ja kuinka toivoisit voivasi käyttää alustaa (esim. verkostoitumiseen, tueksi jossakin tietyssä prosessissa, uuden tiedon omaksumiseen…)?

  • Ovatko työpajojen päivämäärät sinulle mahdolliset? NB! Toivomme, että osallistuja pystyy sitoutumaan viidelle kuudesta työpajakerrasta.

  • Laita sähköpostin otsikoksi PLATFORM FOR FEMINIST LEADERSHIP II / OPEN CALL  ja tarkista, että kaikissa liitteissäsi on nimesi ja yhteystietosi

 

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 7.2.2021 mennessä. Ilmoitamme valituille 21.2.2021 mennessä.

Alusta maksaa kokonaisuudessaan 50€ HUOM! yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuutta ottaa!

(Jos alustan hinta tuottaa ongelmia laita meille viestiä! Mietitään ratkaisu yhdessä.)

Missä ja koska?

Alusta aloitetaan etätapaamisilla Zoom -alustalla. Pyrimme kuitenkin kokoontumaan fyysisesti heti kun se on mahdollista. Paikka ilmoitetaan myöhemmin (Helsingissä).

Saavutettavuus?

Ensimmäiset kerrat pidetään etänä. Lisätietoa tilojen saavutettavuudesta tulossa heti kun tilat varmistuvat.

Vuoden 2021 kevät:

Su 28.2.2021 klo 11-16 (orientaatio) | zoom
La 20.3.2021 klo 11-16
Su 18.4.2021 klo 11-16
Ma 17.5.2021 (Stop Hatred Now) ilta, sovitaan erikseen
La 22.5.2021 klo 11-16

Vuoden 2021 syksy:
Yksi viikonloppu – ajankohta ilmoitetaan kevään aikana

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toimii alustana uusille tekemisen tavoille ja taidediskursseille.

Meille on tärkeää ymmärtää feminismi moniäänisesti. On hyvä huomioida, että tämä voi tarkoittaa sitä, etteivät ihmiset ole aina kaikesta samaa mieltä. Johtamisen alusta on oppimisen tila, ja tämä voi toisinaan aiheuttaa hiertymiä. Keskinäinen kunnioitus on silti aina avainasemassa. Lue alustan eettinen ohjeistus täältä:

https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

urbanapa_logosiluetti-01


ENG_

UrbanApa continues with the platform for feminist leadership

A platform for feminist leadership for professionals in arts and cultural field – working with frictions and fictions

In spring 2021 UrbanApa produces the second edition of the platform for feminist leadership. The platform is based on peer learning and it aims to support participants in their own work and attempts to practice feminist leadership. The frame for learning consists of six workshops that intend to allow broader contemplation on feminist tools, leadership and structures. The goal is to summon artists to share and discuss, to empower, to increase understanding of structures and their limitations, and to provide tools for more feminist and inclusive practices, as well as to collectively dream about potential futures. We all have know-how to share. By gathering, and bringing that know-how forth, we create the platform for feminist leadership together.

The workshops will be held once a month (Feb-May 2021, one weekend in Fall 2021). The duration of each session is five hours (incl. lunch break), which consists of a lecture, a primer or introduction of the topic, and the follow-up exercises and discussions. The participants shall also reserve some time for independent work outside the workshops (reading articles and reflecting); either individually, or together with other participants. We hope that the participants commit to attending the platform.

The platform is facilitated by Sonya Lindfors, Olga Palo and Aliisa Talja. In addition the sessions will have guest lecturers and facilitators.

 

Tentative topics include:

What is feminist leadership? How to redefine leadership?

Frictions and fictions – How to work in more feminist ways within hierarchical structures?

Power and responsibility – influence and wellbeing

Conflicts and solving them

Taste and vision – whose vision guides collective work?

Facilitation – how to create circumstances for learning and collaboration?

Inclusivity and diversity – safer spaces

Leadership and dreaming – what could the future art field be like?

Communication as leadership – what could feminist communication culture be like?

Are you interested?

We are searching for a diverse group of artists, who work with directing, facilitating, curating or leadership in one way or another, and are interested in feminist ways of working. In case we receive loads of applications, we aim to choose participants who form a diverse, multivoiced group and prioritise applicants who don’t have access to similar content at the moment.

Send a CV + a short motivation letter (max. half A4), where you tell:

  • What are you working with and how?

  • Why/how are you interested in feminist ways of working?

  • What kind of tools do you need and how do you hope to make use of the platform (for example for networking, as a support in a specific process, to internalise specific knowledge…)?

  • Do the workshop dates suit you? Note! We hope that the participants can attend at least five out of six sessions.

  • Title you email PLATFORM FOR FEMINIST LEADERSHIP II / OPEN CALL double check that all attachments have your name and content info on them.

Send your application to sonya(at)urbanapa.fi by 7.2.2021 You will hear from us by 21.2.2021.

Participation fee is 50€. Note! It is not possible to enrol to just one/few workshops.

(If the fee causes trouble, don’t hesitate to let us know! Let’s think of a solution together.)

Where and when?

The platform starts as an online-meeting in Zoom, but we will try to meet irl as soon as possible. Venue TBA (in Helsinki).

 

Accessibility?

The first meetings will be held remotely. There will be more information about the accessibility of the spaces once the venues have been confirmed.

Dates for spring 2021:
Sun 28.2.2021 11am-4pm (orientation) | Zoom
Sat 20.3.2021 11am-4pm
Sun 18.4.2021 11am-4pm
Mon 17.5.2021 (Stop Hatred Now) evening, TBA
Sat 22.5.2021 11am-4pm

 

Dates for autumn 2021:
One weekend, TBA during the spring meetings.

UrbanApa is an anti-racist and intersectionally feminist art platform whose purpose is

to create space for multivoiced feminist and communal art making. Multivoiced feminist

working means that we do not aim at a consensus. There must be space for new

viewpoints and experiences, but the atmosphere must also remain respectful, safe and

inclusive. Read the ethical guidelines of the platform here:

https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view

Tuoreimmat tapahtumat:

09.02.2021 Exchange

UrbanApa X HIFF: Valta, Toiseus ja representaatiot

Maailma muuttuu ja taiteen kenttä sen myötä. Viimeaikainen keskustelu mm. rasismista, kulttuurisesta omimisesta, #MeToo:sta ja representaatiosta on herättänyt isoja kysymyksiä – uusia ja vanhoja. UrbanApa taideyhteisö ja HIFF – Rakkautta & Anarkiaa ry aloittavat yhteistyön, jonka päämääränä on tarjota taidekentälle matalan kynnyksen alusta keskustelulle ja oppimiselle. Ensimmäinen vuonna 2021 toteutettava …

Lue lisää ►
16.11.2020 Exchange

TOOLBOX #17

  Scroll down for Eng_ UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Syksyn 2020 toisessa TOOLBOXissa työskennellään teeman “leikki” parissa. TOOLBOXin on co-kuratoinut Minna Karttunen.   Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, …

Lue lisää ►
15.09.2020 Exchange

TOOLBOX #16

Scroll down for Eng_ UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Syksyn 2020 ensimmäisessä  TOOLBOXissa työskennellään teeman “leaks” eli valumien ja vaikutusten parissa.   TOOLBOXin co-kuraattori Suvi Kemppainen kirjoittaa teemasta seuraavaa:   …

Lue lisää ►
19.08.2020 Festival

UrbanApa x Ateneum 2020

[English below] Tänä vuonna UrbanApa x Ateneum -festivaalia vietetään 19.8.–22.8.2020 Ateneumin taidemuseossa. Tapahtuma on museokontekstin ja elävän nykytaiteen törmäyttävä monitaiteinen festivaali, jonka aikana taidemuseossa esiintyy monimuotoinen joukko esittävän taiteen, musiikin ja kuvataiteen ammattilaisia, jotka luovat yllätyksellisiä, poikkitaiteellisia ja leikkisiä teoksia. Vuoden 2020 ohjelman on kuratoinut Emmi Venna, Esete Sutinen ja Sonya …

Lue lisää ►