Facebook | Twitter | Youtube |

UrbanApa

Tilaa Urbanapa uutiskirje!

Festival

 

Urbaani kulttuuri–, taide– ja tapahtumayhteisö
Urbant kultur–, konst– och evenemangssamfund
Community for Urban Culture, Art and Events

Mikä on UrbanApa Festival?

UrbanApa Festival on urbaanin taiteen festivaali, joka esittelee tuoreita näkemyksiä, uusia esityskonsepteja ja pinnan alla piileviä kykyjä esittävän taiteen kentältä. UrbanApa toimii kulttuuritalojen ja perinteisten taidenäyttämöiden lisäksi myös niiden ulkopuolella etsien aktiivisesti kaupunkiympäristöstä uusia paikkoja taiteelle. UrbanApa ei ole vuotuinen, tuttu ja turvallinen festivaali vaan erilainen ja yllättävä tapahtumasarja, joka ottaa kaupungin haltuunsa taideteko kerrallaan.

UrbanApa-festivaalin taustalla toimii helsinkiläisten taiteilijoiden kolektiivi,  joka on toiminut taiteen kentällä vuodesta 2007.

What is UrbanApa Festival?

UrbanApa Festival is an urban arts festival, which introduces fresh points of views, new performance concepts and up and coming talents from the arts field. UrbanApa collaborates with cultural centres in Helsinki region but functions also outside of them, looking actively new spaces for art in the city environment. UrbanApa is not your usual nice and safe once in a year festival. It is a different and surprising series of events that takes over the city with one art action at a time.

Behind the organization of UrbanApa Festival stands a collective of  Helsinki based artists, which has worked actively in the arts field since 2007.

Vad är UrbanApa Festival?

UrbanApa festival är en urban konstfestival som vill föra fram fräscha synpunkter, oförutsägabara föreställningskonsept och nya talanger inom konstfältet. UrbanApa fungerar inte endast i samarbete med kulturcentralerna i Helsingforsregionen, utan även utanför dem, konstant på jakt efter nya och spännande stadsmiljöer att framföra konst på. UrbanApa är inget bekant och förutsägbart en-gång-om-året festivalkoncept. Snarare en serie överraskande evenemang, som erövrar delar av staden, ett evenemang i taget.

Bakom UrbanApa festivalen står Murha-kollektiivi, en grupp konstnärer, som aktivt medverkat på kulturfältet sedan år 2007.

UrbanApa
Festival

OPEN CALL / FALL 2020

08.04.2020 – 06.05.2020

We need each other!

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen alusta, jonka yksi perimmäisistä tarkoituksista on toimia muuttuvana ja oppivana alustana. Haluammekin jatkaa taiteen äärellä olemisen mahdollistamista myös kriisin keskellä.  Elokuussa 2020 UrbanApa juhlistaa kymmenvuotista taivaltaan – tavalla tai toisella.

Etsimme jälleen joukkoomme taiteilijoita ja tekijöitä, esityksiä, esityskonsepteja, koreografisia käyttöliittymiä, demoja, work in progress -teoksia, sooloja, ryhmäbiisejä ja palopuheita, pientä ja suurta.

Tänä vuonna UrbanApan konseptit keskittyvät tutkimaan toivoa.

Me yritämme herkistyä maailmalle ja muutokselle. Kysymme, miten taiteen tekeminen ja toivo voivat olla läsnä haastavina aikoina? 

Millaisia mahdollisuuksia, ulottuvuuksia, tarpeita tai ehdotuksia teema ja museokonteksti tai vastaavasti etänä oleminen, voisivat tarjota sinulle/teille? Mistä sinä tai te olette kiinnostuneet juuri nyt? Miten me voisimme auttaa? 

HALUATKO MUKAAN?

HAKU ON LOPPUNUT! KIITOS KIINNOSTUKSESTA :) 

OPEN CALL / FALL 2020

Me tarvitsemme toisiamme!

(Scroll down for Eng)

Elämme hurjia aikoja. Arki on keskeytynyt, huoli täyttänyt mielemme ja erilaiset rajoitukset tyhjentäneet kalenterimme. Sosiaalinen media ja digitaaliset alustat tuovat lohtua, mutta eivät voi korvata toisen ihmisen läheisyyttä. Me tarvitsemme toisiamme.

Poikkeustila on paljastanut olemassa olevien rakenteiden epätasa-arvoisuuden. Taiteilijat, erityisesti epävarmoissa olosuhteissa työskentelevät freelancerit, ovat erityisen heikossa asemassa. Shokki lamaannuttaa – samalla tarvitsemme taidetta juuri nyt.

UrbanApan yksi perimmäisistä tarkoituksista on toimia muuttuvana, nopeana ja oppivana alustana, ja haluamme jatkaa taiteen äärellä olemisen mahdollistamista myös kriisin keskellä.

Elokuussa 2020 UrbanApa juhlistaa kymmenvuotista taivaltaan – tavalla tai toisella. Mahdollisuuksien salliessa palaamme Ateneumin taidemuseoon. Jos taas kokoontuminen ei elokuussa ole edelleenkään sallittua, toteutetaan festivaali etänä netissä.

_

Tämä aika pakottaa pysähtymään ja tarkastelemaan elämäämme ja ympäröivää yhteiskuntaa. Tämän jälkeen kaikki muuttuu, mutta voisiko muutos olla myös toiveikas?

Vuonna 2020 UrbanApan temaattisena maisemana on “toivo”. Miten spekulatiiviset fiktiot, kumoukselliset tarinat, jammailu, leikki ja ilo, hidastaminen ja ihmetteleminen, tukeminen ja jakaminen voisivat olla läsnä, olimme sitten lähellä tai kaukana? Asetumme kuuntelemaan ympäröivää maailmaa: kokemuksia, tuntemuksia, energioita, sekä näiden kautta taiteen mahdollisuuksia johdattaa toivon äärelle.

Mikä luo meille toivoa? Miten taiteen tekeminen tai sen äärellä oleminen voi olla läsnä tällaisina aikoina? Voiko muutos olla leikkisää, nautinnollista, feminististä ja yhteisöllistä? Tai utooppista? Millaisia mahdollisuuksia, ajatuksia, strategioita, metodeja tai estetiikkoja teeman luomat maisemat herättävät? Me emme tiedä, mutta ehkä voimme olla toiveikkaita yhdessä!

_

OLETKO KIINNOSTUNUT? 

Haemme mukaan moninaista joukkoa eritaustaisia taiteilijoita ja taiteen tekijöitä.

Kysymmekin teiltä millaisia mahdollisuuksia/tarpeita/ajatuksia/koreografisia käyttöliittymiä/installaatioita/puheenvuoroja vuoden teema ja mahdollisuuksien mukaan joko museokonteksti tai netin välityksellä työskentely tarjoaa tai ehdottaa juuri nyt?

Entä mitä Sinä tarvitset? Mitä haluaisit tehdä? Mistä olet kiinnostunut?

Ehdota:

A.  Esitystä, esityksellistä ulostuloa, demoa, luentoa, performanssia, palopuhetta, kuunnelmaa, work-in-progressia tms. / max. 30min.

B.  Koreografista suhdetta, installaatiota, scorea tms.

C.  Jotain muuta! Mitä?

Ehdotuksen ei tarvitse suoraan liittyä vuoden teemaan, mutta sitä voi käyttää alustana, maisemana tai inspiraationa.

Lähetä meille CV tai bio + vapaamuotoinen hakemus (max. A4 tai linkki max. 3min. videoon), jossa kerrot ainakin:

 • Kuka olet / keitä olette?

 • Mitä teette / projektisuunnitelma (mitä, miten, miksi)?

 • Onko ehdotusta mahdollista toteuttaa etänä, etukäteen nauhoitettuna, striiminä tai netin välityksellä? Jos on, niin miten?

 • Tila- ja tekniset tarpeet? Muut toiveet?

 • Oletko/miten olet vapaa ajalla 17.-22.8.2020 (festivaalin ajankohta)?

 • Toivomme myös osallistujien sitoutuvat alustan eettisiin ohjeisiin, jotka löytyvät täältä.

 

HAKU ON LOPPUNUT! KIITOS KIINNOSTUKSESTA. 

 

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toimii alustana uusille tekemisen tavoille ja taidediskursseille. Lue alustan eettinen ohjeistus täältä.

Lisätietoja:

sonya@urbanapa.fi

urbanapa_logot05 copy

We need each other!

The times are hard. Everyday life has been interrupted, worries have filled our minds, and various restrictions have emptied our calendars. Social media and digital platforms bring comfort, but cannot replace another person’s presence. We need each other.

The state of emergency has revealed inequalities in existing structures. Artists, especially freelancers working in precarious conditions, are in a particularly vulnerable position. The shock is paralyzing, but we also need art right now.

One of UrbanApa’s ultimate goals is to act as a changing, fast and learning platform, and we want to continue facilitating a time and space for coming together as well as for art making even in the midst of a crisis. In August 2020, UrbanApa will celebrate its 10th anniversary – one way or another. Time will tell if gathering in a museum space will be possible in August, but if not, we are prepared to hold the festival online.  The times have forced us to slow down and pause, to examine our lives as well the surrounding society. After this, everything will be different, but could the changes also be hopeful?

In 2020, UrbanApa’s thematic landscape will be “hope”. How could speculative fiction, subversive stories, jamming, play and joy, slowing down and wondering, support and sharing be present whether we are near or far? We will settle down to listen to the world: experiences, feelings, energies, and through these the possibilities of art leading to hope.

What creates hope for us? How can art making be present at times like these? Can change be playful, enjoyable, feminist, and communal? Or utopian? What opportunities, ideas, strategies, methods, or aesthetics do the landscapes created by the theme evoke? We don’t know, but maybe we can be confused together!

_

ARE YOU INTERESTED? 

We are looking for a diverse group of artists and people from different backgrounds working with art.

What opportunities, needs, ideas, choreographic interfaces, installations or speeches  does the theme and, if possible, either the museum context or online work offer or suggest right now?

What do you need? What would you like to do? What are you interested in? How could we help you?

You can propose:

A.   A performance, presentation, demo, lecture, speech, discussion or work in progress etc. / max. 30 min.

B.  A choreographic relation, installation or a score.

C.  Something else! What?

The proposal does not have to be directly related to this year’s theme but you can use the theme as a platform, landscape or inspiration.

Please send us your CV or bio as well as a free form application (maximum one A4 or a link to a video of max. 3 minutes) where you state:

 • Who you are

 • What you want to do / a project plan (what, when, why)

 • If it’s possible to implement the proposal remotely, prerecorded, by stream or via the Internet, and if so, how

 • Spatial and technical needs as well as other requests

 • Your availability during 17.-22.8.2020 (the time of the festival)

 • We also hope that participants commit to the platform’s ethical guidelines, which can be found here. 

NB. 

THE CALL HAS ENDEND! THANK YOU FOR YOUR INTEREST. We will send a reply message to all proposals at the end of the application period. There is a fee for all selected proposals. 

UrbanApa is an anti-racist and feminist art community that serves as a platform for new artistic discourses. Read the platform’s ethical guidelines here 

For more information: sonya@urbanapa.fi

Festival

UrbanApa X Ateneum 2019

02.10.2019 – 06.10.2019

UrbanApa X Ateneum 

V I B R A T I O N S

#vireet #väreet #yhteisö #voimaantuminen #rakenteet #power  #dreaming #playing #shitanddiamond #WTF #installaatio #performanssi #worksinprogress  #artcontext #notartcontext #museohaltuun #mitätääon #mitätääeioo #forgeteverything #dontforgettohavefun

2.-6.10 UrbanApa X Ateneum / Ateneum

LIPUT MYYNNISSÄ NYT  / TICKETS AVAILABLE NOW! 

 

SUPPORT YOUR LOCAL ARTIST!

UrbanApa X Ateneum 2019

[English version below]

UrbanApa palaa Ateneumiin lokakuussa 2019. Tulevan festivaalin temaattisena maisemana on “vibrations”. Asetumme kuuntelemaan värinöitä – kokemuksia, tuntemuksia, energioita, sekä näiden kautta taiteen mahdollisuuksia johdattaa jonkun äärelle.

Millaisia värinöitä on ilmassa? Mitä ne herättävät meissä? Miten ravisuttaa olemassa olevia rakenteita? Voiko resonanssi olla leikkisää, nautinnollista, feminististä ja yhteisöllistä? Tai utooppista? Millaisia mahdollisuuksia, ajatuksia, strategioita, metodeja tai estetiikkoja teeman luomat maisemat herättävät? Me emme tiedä, mutta ehkä voimme olla hämmentyneitä yhdessä!

UrbanApa x Ateneum on festivaali, joka törmäyttää urbaanin nykytaiteen ja museokontekstin. Viiden päivän aikana tuomme yhteen installaatioita ja videotaidetta, pieniä, hauraita, yllättäviä, kyseenalaisia ja hauskoja esityksiä sekä työpajoja! Me hengailemme, keskustelemme, laulamme, tanssimme ja räppäämme. Ja välillä on hyvä levätä kansallisaarteiden keskellä. Festivaali luo nahkaansa ja teosiltojen sijaan toimi alustana erilaisille tutkiville, kokeellisille ja leikkisille esityksille sekä konsepteille, jotka tuovat mukanaan festivaaleillekin tuntematonta sisältöä.

Ateneumin saavutettavuus: Ateneumin näyttelysaleihin sekä Ateneum-saliin on esteetön kulku. Pehmee-kollektiivin installaation tila ei ole esteetön. Inva-WC löytyy alakerrasta narikan vierestä. Sukupuolineutraali WC löytyy lämpiöstä.

Festivaalin eettisen ohjeistuksen löydät TÄÄLTÄ.

Katso tai lataa ohjelmisto TÄÄLTÄ.

Suurin osa festivaalin ohjelmistosta on ilmaista, mutta maksullisiin esityksiin LIPUT TÄÄLTÄ:  

https://holvi.com/shop/kansallisgalleria/section/ateneum/urbanapa-x-ateneum-2019/

Tervetuloa!

 

**

In October 2019 UrbanApa returns to the Ateneum museum. This time we will be using the Ateneum Hall and other spaces in the museum.

This year, the thematic landscape of the festival is “vibrations” and our concepts focus on feeling the vibe. What kind of opportunities, thoughts, strategies, methods or aesthetics do “vibrations” create? What kind of resonances, leakages and energies are in the air? What moves us? Could we shake existing structures and create new ones? Can it still be about joy, community, solidarity?

UrbanApa x Ateneum is a festival that brings urban contemporary art to a museum context. For five days, there will be installations, video art, small, fragile, surprising, questionable and yet fun events and discussions around the Ateneum museum. We’ll talk, sing, dance, rap and just hang around. And sometimes it’s okay to rest in the middle of national treasures.

Ateneum’s accessibility: Ateneum’s exhibition halls and the Ateneum Hall are fully accessible with wheelchair. The space used for Pehmee collective’s installation is not accessible. The accessible toilet can be found downstairs near the cloakroom. A gender-neutral toilet can be found in the lobby.

You can read the ethical guidelines of the festival HERE (scroll down for English).

Check out or download the full programme HERE.

Most of the program is free of charge, for the rest of the program please purchase TICKETS HERE:

https://holvi.com/shop/kansallisgalleria/section/ateneum/urbanapa-x-ateneum-2019/

Welcome!

 

 

altistu004 copy

OHJELMA 2.-6.10.2019 PROGRAM
HUOM. LAAJEMMAT OHJELMATIEDOT ALHAALLA
NB! MORE INFORMATION ON THE PERFORMANCES BELOW
INSTALLAATIOT // INSTALLATIONS
Koko festivaalin ajan eri puolilla museota / Around the museum during the festival
 • Aftercare / Ana Teo Ala-Ruona & Venla Helenius
 • Rules for Listening / Roy Boswell
 • The Norm – Episode 1 / Pehmee-collective
 • Radikaalit enkelit 1 / Jaakko Pallasvuo
 • Utopia in Progress / Fiona ‘Elone
 • Kaltaisemme varkaat / Emmi Venna

Keskiviikko // Wednesday 2.10.
THE OPENING // 16.30–20.00
Pääportaikko ja Ateneum Bistro / The lobby and the main staircase + Ateneum Bistro
Vapaa pääsy / Free admission
 • Transcultural journeys II, part 1 / Natalia Castrillón (lever harp, vocals), Cheick Cissokho (kora, vocals)
 • obscuredivine / Rutimo (Hanna Kortelainen, Sini Tuominen, Lilli Huttula, Sanna Hoang)
 • Pink Like the Color of.. (extract) / The House of Ninja Finnish Chapter (Roza Ahmad, Jérémy Gaudibert, Anneli Kanninen, Joonas Kopra)
 • ikiliikkuja / Ainu Kyrönseppä, Anna Skibkuj, Arina Laubert
 • Wekesa X Vibration / dj Wekesa

 

Torstai // Thursday 3.10.

Kummittelutyöpaja / Ghosting in Ateneum workshop // 11.00–13.00 (Mira Kautto)
Aikuisille / For adults
Näyttelysaleissa / Exhibition Halls
6 €, liput ostettava etukäteen Ateneumin verkkokaupasta / 6 €, Buy your ticket in advance from Ateneum’s webshop

Transcultural journeys II, part 2 // 16.00- 16.45 (Natalia Castrillón, lever harp, Timo Alakotila, keyboard)
Ateneumin sisäpiha / Ateneum courtyard
Vapaa pääsy / Free admission

BITTERSWEET SYMPHONY: Screening and talk // 17.30 – 19.30
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy / Free admission

A screening of new film & video works, thematically related to (in no particular order):  Dissolution, Institutions, Anxiety, Joy, Chaos, Humility, Abandoning Art, Ecstasy, Death, Modernity, Aging, Letting Go, Fragility, Dreams, Desires, Pain, Curators, Legitimacy, Professionalism In Art, Dabbling.

 • Studio Visit with Iiris / Jaakko Pallasvuo & Iiris Kaarlehto (22 minutes, 2018)
 • Shifting / Anna Nykyri (15 minutes, 2019)
 • L’amour Sauvage / Lior Shamriz (26 minutes, 2014)

 

COLLABORATION WITH MUSEUM OF IMPOSSIBLE FORMS
Torstai // Thursday 3.10. // 20.02 – 23.58 // Free admission
A concert in collaboration with M{if}, Keinulaudankuja 4 b, HKI
M{if} Discourse Series: Muqata’a Concert Performance
Museum of Impossible Forms is excited to invite Muqata’a to performance a concert evening at Museum of Impossible Forms. Muqata’a is locally known as the “godfather” of the underground hip-hop scene in Ramallah, a city in the West Bank, Palestine, and has been heralded for influencing a new generation of Palestinian musicians.
“Muqata’a” means to disrupt, or boycott.
M{if} is at Keinulaudankuja 4 b, 00940 HKI

 

Perjantai 4.10 Friday

Transcultural journeys II, part 3 // 14.00–14.30 (Natalia Castrillón, lever harp and vocals, Alejandro Olarte, electronics, in collaboration with Your Vibe Attracts Your Tribe – Tiina Mankki, Heidi Tiainen, Elke Waibel)
Sali 33, 3. krs /Gallery 33, 3rd floor
6 €, liput ostettava etukäteen täältä / 6 €, buy your tickets in advance from here

Jackie in the box // 15.00 – 15.45 (Maruska Verona & Katariina Havukainen)
Näyttelytilat, 2.krs / Exhibition spaces, 2nd floor
6€, liput ostettava etukäteen täältä / 6€, buy your tickets in advance from here

THE GATHERING -esitysilta // 16.00–18.30
Ateneum -sali / Ateneum Hall
6€, liput ostettava etukäteen täältä / 6€, buy your tickets in advance from  here

 • Circular / Sensum
 • Flourish ish / Minna Karttunen
 • Puun Tarina / Sinikka Gripenberg
 • ExorSisters presents: The great Ghosts of personal Dance History / Sanni Giordani, Elisa Tuovila
 • ‘’I was trying to install Pixelmon and when I load the world, it loads a bit, then says shutting down internal server, and then it crashes” / Suvi Tuominen, Marlon Moilainen
 • MNT / MNT Company (Meriam Trabelsi, Caroline Suinner, Aino Tervo, Adasha Moore, Angel / Emmanuel Mugisha, Glen Odhiambo, Sophia Wekesa, VJ Sini Henttu)

 

Lauantai // Saturday 5.10.

Yumeo (Hanna Heino, Ella Seikkala, Jasu Parviainen)
13.30–13.50 (Ateneumin sisäpiha / Ateneum courtyard) & 14.30–14.50 (2. kerroksen silta / The 2nd floor bridge)
Vapaa pääsy / Free admission

Dancing with myself: BS/BF & Välimeren ilmasto / mehikasvihuone // 15.30–16.30 (Diina Bukareva, Mira Kautto)
Sali 33, 3. krs / Gallery 33, 3rd floor
6€, liput ostettava etukäteen täältä / 6€, buy your tickets in advance from here

New Stories of Finnish Art // 12.00–14.00 & 14.30–16.30 (Harold Hejazi)
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Aikuisille / For adults
6 €, liput ostettava etukäteen Ateneumin verkkokaupasta / 6 €, Buy your ticket in advance from Ateneum’s webshop

 

Sunnuntai // Sunday 6.10.

WORKING WITH F(R)ICTIONS – shaking the structures // 14.00–16.30

Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy / Free admission
This is a sessions consisting of discussions, poems, hanging out and sharing thought of the festival week. Let’s talk about vibrations and frictions and possibilities (or impossibilities) of accomplishing structural change within institutions. As a part of the session we will experience a story -telling performance by Tania Nathan and Vidha Saumya.  We offer free coffee and tea!
*Usha and the Sea of Puris – A Story-telling Performance / Tania Nathan, Vidha Saumya
Pidätämme oikeuden muutoksiin / We reserve the right to make changes.
uxagiffi_3
TEOSESITTELYT / PERFORMANCES:
INSTALLAATIOT // INSTALLATIONS
Koko festivaalin ajan / Throughout the festival
AFTERCARE_ALARUONA_HELENIUS
Aftercare / Ana Teo Ala-Ruona & Venla Helenius
Ateneum-salin lämpiö / Ateneum Hall’s lobby
Vapaa pääsy / Free admission

“Musta tuntuu et mä oon paljastanut kaiken, näyttänyt joka ikisen ajatuksen, idean ja halun. Nyt mä vaan tahdon, et sä voit kuulla kun mä kerron miltä tuntuu, ja olla siinä.”

Aftercare on tarinallinen ääniteos. Se on hämärä unelma jostain ajasta paineiden ja omien sisäisten maailmojen paljastamisen jälkeen, jolloin kommunikoidaan rajoista ja haluista, sekä muistellaan sitä, mitä on jo tapahtunut.

Ana Teo Ala-Ruona ja Venla Helenius ovat helsinkiläinen taiteilijaduo, joka käsittelee töissään ystävyyttä, rakkautta, hoivaa ja väsymystä. Yhdessä he unelmoivat tulevaisuuksista, joissa juhlitaan radikaalia välittämisen ja rakkauden kulttuuria.

/

“I feel like I’ve revealed all, showed every single thought, idea and desire. Now I just want you to be able to listen while I tell you how I feel, and just be there.”

Aftercare is a fictional sound piece. It is a hazy dream about a time after one has revealed one’s pressures and inner worlds, when what is communicated is about boundaries and desires, when it’s time to reminisce on what has already happened.

Ana Teo Ala-Ruona and Venla Helenius are a Helsinki-based duo that artistically deals with friendship, love, care and fatigue. Together they dream about futures where a culture of radical care and love is celebrated.

Kesto / Duration: ~6 min

Näyttökuva 2019-9-9 kello 16.27.41

The Norm – Episode 1 / Pehmee-collective
Käytävien 5 ja 6 välitilassa / Space between halls 5 and 6

Pääsy museokortilla tai museolipun hinnalla / Admission with museum card of admission fee to Ateneum

Pehmee tuo Ateneumiin audiovisuaalisen teoksen The Norm – Episode 1, jossa kollektiivi käsittelee kehollisuutta ja normiin mahtumiseen liittyviä toimintoja sekä tunteita. The Norm on nähty osana Pehmee kollektiivin SO BAD – beautiful active destruction -performanssia Flow Festivaaleilla elokuussa 2019.

Videoteoksessa kollektiivi toisintaa 90-luvun laihdutusvillitystä, kelmukäärintää pyykkituvassa, seuranaan myös kuivaharjaus. Kelmutusta harrastettiin muun muassa saunassa, vaatteiden alla tai lenkillä ja se on edelleen suosittu laihdutusmenetelmä. Kelmun alla iho hikoilee ja poistaa nesteitä, luoden illuusion pysyvästä painonmuutoksesta. Harvemmin kuitenkaan kerrotaan ettei muutos ole pysyvää ja kelmun käyttämisen aikana myrkkyjä kertyy ihon alle, mikä voi johtaa lievimmillään allergiseen reaktioon, pahimmillaan kuolemaan. Yksilön kelmuttamisella ei kuitenkaan ratkaista yhteiskunnallista onglemaa, eli fatphobiaa. Eikä myöskään selluliitin kuivaharjaamisella.

Videoteoksen ympärille rakentuu installaatio jonka perimmäinen tarkoitus on ottaa anteeksipyytelemättömästi tilaa valkoisissa instituutioissa, mikä ei yleensä ole yhteiskunnassa sallittua marginalisoiduille kehoille. Kollektiivi haluaa herätellä työllään kysymyksen siitä millaisia töitä, taiteilijoita tai kehoja nähdään taiteen kontekstissa?

Pehmee on tehty intersektionaalisesta feminismistä, radikaalista itserakkaudesta, kehopositiivisuudesta ja hyvistä viboista. Kollektiivin päätehtävä on asettaa marginalisoidut kehot keskiöön ja luoda uudenlaista representaatiota media- ja muotialalle. Pehmee koostuu taiteilija-/aktivistikaksikosta (ja parantumattomista r&b-misuista) Caroline Suinnerista ja Meriam Trabelsista. Kollektiivi esiintyy, kuratoi, juontaa, ja luo sisältöä eri media-alustoille.

/
In Pehmee’s hands, Ateneum becomes the host of their audiovisual work The Norm – Episode 1, where the collective deals with bodiliness and the actions and emotions connected to fitting the norm. The Norm has previously been seen during Pehmee collective’s SO BAD – beautiful active destruction performance at Flow Festival in August, 2019.

In their video work, the collective reproduces the weight loss fad of the 90s: cling film wrapping in the laundry room, along with dry brushing. Wrapping was done in the sauna, under one’s clothes or during one’s jog, and it is still a popular means of weight loss. The skin sweats under the wrap and removes fluids, thus creating an illusion of permanent changes in weight. However, no one ever tells us that the change isn’t permanent and that toxins gather under the skin while wrapping, which can lead to an allergic reaction at best and death at worst. Wrapping doesn’t solve the societal problem, that is, fatphobia. And neither does dry brushing cellulite.

An installation is built around this video work, and its ultimate purpose is to unapologetically take space in white institutions, something that is usually not allowed for marginalised bodies in our society. With their work, the collective wishes to question what kind of works, artists or bodies are seen within the context of art.

Pehmee is made of intersectional feminism, radical self-love, body positivity and good vibes. The collective’s main mission is to place marginalised bodies in the centre and to create new kinds of representation in the fields of media and fashion. Pehmee consists of artist/activist duo (and incurable R&B chicks) Caroline Suinner and Meriam Trabelsi. The collective performs, curates, hosts and creates content for different media platforms.

Taiteilijat / Artists: Meriam Trabelsi, Caroline Suinner
Sisältövaroitukset / Content warnings: laihdutus, väkivalta, ahdistava tunnelma / weight loss, violence, an oppressive ambiance

 

Radikaalit Enkelit 1 / Jaakko Pallasvuo
Ateneum-salin lämpiö / Ateneum Hall’s lobby
Vapaa pääsy / Free admission

Radikaalit Enkelit 1 on katkelma Jaakko Pallasvuon työn alla olevasta pidemmästä tekstistä. Lukijana Elina Pirinen.

/

Radical Angels 1 is an excerpt from a longer text that artist Jaakko Pallasvuo is currently working on. Read by Elina Pirinen in Finnish.

Kieli / Language: suomi / Finnish

Kesto / Duration: 6 minuuttia

Utopia in Progress / Fiona ‘Elone
Ateneum-salin lämpiö / Ateneum Hall’s lobby
Vapaa pääsy / Free admission

Utopia on vallankumousta, mutta vallankumousta ei ole ilman lastenhoitoa.

Ääneen luettu omaelämäkerrallinen näkemys siitä, mitä vallankumous on päivittäisellä tasolla vanhemmuuden, ruskean äitiyden ja yksinhuoltajuuden ehdoilla.

/

Utopia is revolution, but there is no revolution without childcare.

An autobiographical view on what revolution is on a daily level on the terms of parentage, brown motherhood and single parenthood, read out loud.

Kesto / Duration: ilmoitetaan myöhemmin / TBA

Roy boswell Rules for promokuva

Rules for Listening / Roy Boswell
Ateneum-salin lämpiö / Ateneum Hall’s lobby
Vapaa pääsy / Free admission

Rules for Listening alkaa yksinkertaisella sykkivällä äänellä ja osoittaa, kuinka sitä voi käyttää objektin rakentamisessa. Sitten se osoittaa kuinka monet objektit muodostavat huoneen tai keitaan, laajenevassa tilassa, maanosan kannella, avaruudessa riippuvalla planeetalla, ja niin pois päin. Äänellisen näkökulman kautta teos ehdottaa lähtökohdan sille, kuinka me voimme käyttää ääntä luodaksemme autonomisen, ei-visuaalisen ja suurennetun todellisuuden itsellemme.

Roy Boswell on suomalais-brittiläinen taiteilija Helsingistä. Hänen praktiikkansa liittyy löyhästi ääninäytelmän konseptiin, eli äänitaiteeseen, joka on riippuvainen narratiivisesta tai tekstuaalisesta viitekehyksestä, ja joka lainaa eri medioista, kuten esitystaiteesta, liikkuvasta kuvasta, osallistavasta ja paikkasidonnaisesta taiteesta.

/

Rules for Listening starts with a simple pulsing sound, and demonstrates how it may be used to construct an object, then many objects that make up a room or an oasis, in an expanding place situated on the lid of a continent, on a planet suspended in space, and so on. Working with auditory perspective, the piece suggests a basis for how we might use sounds to create autonomous non-visual augmented realities for ourselves.

Roy Boswell is a half-Finnish, half-British artist from Helsinki. His practice revolves around a loose concept of the ‘audio play’, sound art works which hang on a narrative or textual framework, and borrow from an array of mediums, including performance art, moving image, participatory and site specific artworks, and others.

Kesto / Duration: ~10 minuuttia

 EmmiVennaXX

Kaltaisemme varkaat /  Emmi Venna
Ateneum-salin lämpiö / Ateneum Hall’s lobby
Vapaa pääsy / Free admission

Kaltaisemme varkaat kuvaa vampyyreista muodostuvan tanssiryhmän elämää ajanlaskun lopettamisen jälkeisessä maailmassa.

Emmi Venna on koreografi, esiintyjä ja vampyyrientusiasti, joka imee elinvoimaa fanifiktioista ja rinnakkaisuniversumeista.

/

Thieves like us is a story about a vampire dance collective, taking place after the ending of the Common Era.

Emmi Venna is a choreographer, performer and vampire enthusiast who sucks life force out of fanfiction and parallel universes.

Taiteilija / Artist: Emmi Venna
Äänisuunnittelu / Sound design: Roy Boswell
Kieli / Language: suomi / Finnish

Kesto / Duration: ~10 min

 

Keskiviikko // Wednesday 2.10.
THE OPENING // 16.30–20.00
Pääportaikko ja Ateneum Bistro / The lobby and the main staircase + Ateneum Bistro
Vapaa pääsy / Free admission

The Opening avaa sekä festivaalin että museotilan. Ilmainen avajaistapahtuma muuttaa Ateneumin historiallisen pääportaikon ja bistron keitaaksi, jossa eri historiat, matkat ja todellisuudet kohtaavat. Harppu ja länsiafrikkalainen kora, dancehall-kulttuuri ja vogueing, feministinen spekulatiivinen fiktio ja suomalaisen taiteen tarinat ravistelevat toinen toisiaan.

/

The Opening invites the audience to both the festival and the museum space. The free-of-charge opening event transforms Ateneum’s historical main staircase and bistro into an oasis where different histories, journeys and realities meet. The harp and the West African kora, dancehall culture and vogueing, feminist speculative fiction and stories of Finnish art shake one another.

*Transcultural journeys II, part 1 / Natalia Castrillón (lever harp, vocals), Cheick Cissokho (kora, vocals)
Harpun, koran ja laulun äänet kietoutuvat yhteen ja ryhtyvät keskusteluun monimuotoisten musiikillisten kielten ja alueiden kanssa. Yhdessä eri taustoista tulevien vierailevien taiteilijoiden kanssa Natalia Castrillón ohjaa meidät kulttuurienväliseen matkaan, joka ottaa inspiraatiota afrikkalaisesta harppumusiikista, välittömistä sävellyksistä ja kansanlauluista.
/
The sounds of the lever harp, kora and voices intertwine and engage in conversation with diverse musical languages and territories. Together with special guest artists from different backgrounds, Natalia Castrillón guides us on this transcultural journey which evokes from African harp music to instant compositions and folk songs.

Kesto / Duration: 30-45 min

OBSCURE-LAYER

*obscuredivine / Rutimo (Hanna Kortelainen, Sini Tuominen, Lilli Huttula, Huong Hoang)

Teoksen keskiössä ovat kokemukset naiseudesta hip hop -kontekstissa. Prosessin aikana ryhmä on pohtinut omaa kokemustaan naisina hip hop -kulttuurissa sekä kulttuuriin sisältyviä asenteita ja käsityksiä naiseudesta. Ryhmä on käynyt liikkeellisesti läpi erilaisia naiseuden stereotypioita ja pohtinut parasta tapaa käsitellä kyseisiä teemoja teoksessa vahvistamatta niitä entisestään.

Rutimo on neljän katutanssin ammattilaisen kollektiivi. Hanna KortelainenSini TuominenSanna Hoang ja Lilli Huttula ovat pitkän linjan katutanssin ammattilaisia, kilpaillen katutanssibattleissa menestyksekkäästi ja vaikuttaen suomalaiseen katutanssikenttään myös mm. tanssinopettajina ja tapahtumatuottajina. Rutimo perustettiin vuonna 2019 ja tavoitteena on mahdollistaa jäsenten taiteellinen työskentely sekä edesauttaa katutanssin näkyvyyttä esitystaiteen kentällä.

/

obscuredivine reflects on experiences of femininity in hip hop culture. Throughout the process, the group has pondered their own experiences of hip hop culture as women and the cultural attitudes and assumptions that are so prevalent in it. Through movement, the group has explored the different stereotypes, definitions and attitudes towards femininity that exist in hip hop culture. This piece approaches these matters, exploring ways to discuss them without enforcing them.

Rutimo was founded in 2019 with the aim to expand the visibility of street dance within the field of performing arts. The group consists of four professional street dancers, Hanna Kortelainen, Sini Tuominen, Lilli Huttula and Sanna Hoang. The group supports the maintenance of the street dance community in Finland by participating in jams and battles as well as teaching and participating in events as organizers or hosts.

Kesto / Duration: 15 min

 pinklikethecolorof

*Pink Like the Color of.. (extract) / The House of Ninja Finnish Chapter (Roza Ahmad, Jérémy Gaudibert, Anneli Kanninen, Joonas Kopra)

Pink Like the Color of.. (extract) on visuaalinen liikekarkkifantasia, joka tutkii queeria kokemusta yhteiskunnan rakenteissa voguingin kautta. UrbanApa x Ateneum -tapahtumassa teoksesta esitetään 18 minuutin katkelma.

Roza Ahmad, Jérémy Gaudibert, Anneli Kanninen ja Joonas Kopra ovat kaikki kansainvälisen Iconic House of Ninja -voguetalon jäseniä. He ovat tanssineet yhdessä ja erikseen, ja tämä on heidän ensimmäinen yhteisteoksensa.

/

Pink Like the Color of.. (extract) is a visual movement fantasy that explores queer experiences within the structures of society through voguing. In UrbanApa x Ateneum, the group will perform a 18-minute extract of the piece.

Roza Ahmad, Jérémy Gaudibert, Anneli Kanninen and Joonas Kopra are all members of the international vogue collective, the Iconic House of Ninja. They have danced both together and apart, and this is their first collaborative piece.

Kesto / Duration: 18 min

IMG_4720

 *ikiliikkuja / Ainu Kyrönseppä, Anna Skibkuj, Arina Laubert

 Jatkuva reaktio kollektiivin sisällä. ikiliikkuja kertoo impulsseista, jatkumoista ja värinästä ihmisten välillä. Ikiliikkujan lailla hahmo   tanssahtelee ja vastaa ympärillä tapahtuviin spektaakkeleihin.

 Työryhmä on kolmen naisen kollektiivi, joka on luonut koreografioidun teoksen konseptien kautta. Inspiraationa käytetty myös musiikkia ja objekteja.

/

A continuous reaction within the collective. ikiliikkuja is about impulses, continuums and vibrations between people. Like a perpetual motion machine, the figure prances about and responds to the spectacles happening all around.

The work group consists of three women who have created a choreographed piece through concepts, using music and objects as their inspiration.

Äänisuunnittelu / Sound design: Elias Salmenkallio

Kesto / Duration: ~12 min

thumbnail_IMG_6834

*Wekesa X Vibration / DJ Wekesa 

Wekesa x Vibrations sukeltaa rytmien ja basson parantavaan syleilyyn.

DJ Wekesa on kymmenen vuotta dancehallia tanssinut ja kolme vuotta sitten dekkien taakse siirtynyt helsinkiläinen DJ. Tänä vuonna hänet on nähty sekä Ruisrockin Pink Boxissa sekä Flow Festivaalien Red Gardenissa. Muun muassa dancehallia, r’n’b:tä ja afro beatsia soittava DJ Wekesa on yksi Mellow Yellow -klubin järjestäjistä ja samannimisen kollektiivin jäsen.

/

Wekesa x Vibrations dives into the healing embrace of rhythms and bass.

DJ Wekesa is a Helsinki-based DJ who’s done a decade of dancehall and who moved behind the deck three years ago. This year they’ve performed at Ruisrock’s Pink Box and at Flow Festival’s Red Garden. DJ Wekesa plays dancehall, R&B and afro beats, and is one of the organisers of the Mellow Yellow club and a member of the Mellow Yellow collective.

Kesto / Duration: 60min(+-45min)

 

Torstai // Thursday 3.10.

Kuva / Photo: Timo Kaukolampi

Kuva / Photo: Timo Kaukolampi

Kummittelutyöpaja / Ghosting in Ateneum workshop // 11.00–13.00 (Mira Kautto)
Aikuisille / For adults
Näyttelysaleissa / Exhibition Halls
6 €, liput ostettava etukäteen Ateneumin verkkokaupasta / 6 €, Buy your ticket in advance from Ateneum’s webshop

Työpajassa keskitytään kummittelemiseen Ateneumin tiloissa. Työpaja sopii henkilöille, jotka haluavat viettää aikaa julkisessa paikassa omasta tavallisesta poikkeavalla tavalla mielikuvituksen avulla. Alussa käymme läpi kummittelun periaatteet, jonka jälkeen jokainen kummittelee itsenäisesti. Työpajaan voi halutessaan ottaa mukaan omaa mielikuvitusta tukevan ja kummitteluun sopivan asun tai asusteen.

Tähän mennessä Mira Kautto on kummitellut kollegoidensa kanssa toimistotilassa, konserttisalissa, kadulla, kauppakeskuksessa ja tanssikoulussa. Kummittelu ja erityisesti näkymättömyys ovat merkittävästi vaikuttaneet Kauton työskentelyyn tanssijana ja koreografina. Kummittelupraktiikka on lainattu ja eteenpäin kehitelty taiteilijakaksikko Channing Tatumilta (www.channingtatum.info).

/

The workshop focuses on ghosting in the galleries of Ateneum. It is suitable for people who, through the use of imagination, would like to spend time in a public space in a way that is different to their usual experience. The workshop will begin with an explanation of the ghosting principles, after which everyone will do ghosting independently. The participants can bring an outfit or an accessory that supports their imagination and is suitable for ghosting, but it is not mandatory.

So far Mira Kautto has been ghosting with colleagues in an office, a concert hall, a street, a shopping mall and a dance school. Ghosting and being invisible have greatly influenced Kautto’s practice as a dancer and a choreographer. The ghosting practice is borrowed and further developed from a practice by artist duo Channing Tatum (www.channingtatum.info).

Kesto / Duration: 2h

Kuva / Photo: Eduardo Mejía

Kuva / Photo: Eduardo Mejía

Transcultural journeys II, part 2 // 16.00- 16.45 (Natalia Castrillón, lever harp, Timo Alakotila, keyboard)
Ateneumin sisäpiha / Ateneum courtyard
Vapaa pääsy / Free admission

Harpun, koran, koskettimien, elektroniikan ja laulun äänet kietoutuvat yhteen ja ryhtyvät keskusteluun monimuotoisten musiikillisten kielten ja alueiden kanssa.

Yhdessä eri taustoista tulevien vierailevien taiteilijoiden kanssa Natalia Castrillón ohjaa meidät kulttuurienväliseen matkaan, joka ottaa inspiraatiota afrikkalaisesta harppumusiikista, elektronisesta äänimaailmasta, välittömistä sävellyksistä, kansanlauluista sekä tanssijoiden kanssa luodusta improvisoidusta musiikista.

/

The sounds of the lever harp, kora, keyboard, electronics and voices intertwine and engage in conversation with diverse musical languages and territories.

Together with special guest artists from different backgrounds, Natalia Castrillón guides us on this transcultural journey which evokes from African harp music to electronic soundscapes, instant compositions, folk songs and improvised music in collaboration with dancers.

BITTERSWEET SYMPHONY: Screening and talk // 17.30 – 19.30
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy / Free admission

Uusien elokuva- ja videoteosten näytös, jotka temaattisesti liittyvät seuraaviin: hajottaminen, instituutiot, ahdistus, ilo, kaaos, nöyryys, taiteen hylkääminen, ekstaasi, kuolema, modernius, vanheneminen, irti päästäminen, hauraus, unelmat, halut, kipu, kuraattorit, legitimiteetti, ammattimaisuus taiteessa, puuhastelu.

Teoksista pidetään näytöksen jälkeen keskustelu, jossa mukana Emmi Venna, Anna Nykyri, Jaakko Pallasvuo ja Iiris Kaarlehto.

/

A screening of new film and video works, thematically related to (in no particular order):  Dissolution, Institutions, Anxiety, Joy, Chaos, Humility, Abandoning Art, Ecstasy, Death, Modernity, Aging, Letting Go, Fragility, Dreams, Desires, Pain, Curators, Legitimacy, Professionalism In Art, Dabbling.

There will be a discussion about the works with Emmi Venna, Anna Nykyri, Jaakko Pallasvuo and Iiris Kaarlehto after the screening.

Kokonaiskesto / Overall duration: 63 min

Kieli / Language: suomi (englanninkielisillä tekstityksillä, englanti / Finnish (with English subtitles), English

 

*Studio Visit with Iiris / Jaakko Pallasvuo & Iiris Kaarlehto (2018)

Studio Visit with Iiris -teoksessa kaksi taiteilijaystävää roolipelaavat, pohtivat ja esittävät leikkisästi studiovierailuja – tässä ‘ammattimaisessa’ tilanteessa taiteilija tapaa näennäisesti valtaa omaavan henkilön puhuakseen itsestään ja töistään. Tämän kiusallisen dynamiikan kautta tunnelma aaltoilee vilpittömyyden, huumorin ja ironian välimaastoissa kun he omaksuvat hahmojen ominaispiirteitä. Epätoivoinen taiteilija, joka yrittää luoda suhdetta toiseen ja ennakoida hänen tuntemattomia halujaan, sekä apaattinen kuraattori, hermostunut ja vähättelevä huulivärissään ja poolopaidassaan – näiden kahden hahmon välillä on silmäänpistävä jännite.

/

In Studio Visit with Iiris, two artist friends roleplay, speculate, and enact a playful game of studio visit scenarios—this ‘professional’ situation involves an artist meeting someone with perceived power, to talk about themselves and their work. In practicing this awkward dynamic, their tone oscillates between sincerity, humour, and irony, as they adopt some of the expected qualities of both characters. There is noticeable tension between the desperate artist attempting to build a rapport and anticipate the unknown desires of their guest, and the apathetic institutional curator, distracted and dismissive in their turtleneck and lipstick uniform.

Kesto / Duration: 22 min

 

shiftings_2

*Shifting / Anna Nykyri (2019)

Shifting on lyhyt dokumentaarinen tanssielokuva kolmesta naisesta, joiden suurin unelma on tanssia ammattimaisesti New Yorkissa. Olosuhteiden pakosta – loukkaantumisia, vailla resursseja, ja ymmärrys siitä, kuinka kilpailuhenkistä ala on – heidän tanssiunelmansa muuntautuvat toisiksi. Tanssi kuitenkin säilyy heidän elämässään, sillä miten siitä voisi päästää irti?

Näytöksessä mukana käsikirjoittaja-ohjaaja Anna Nykyri ja tuottaja Satu Majava (Oktober).

 /

Shifting is a short documentary dance film of three women whose main goal in life has been to work as professional dancers in New York. Due to an injury and a realization of the competitiveness of the field and lack of resources, their dance dreams are shifting into others. And yet, dance is still present in their lives because it would not let them go.

Director-scriptwriter Anna Nykyri and producer Satu Majava (Oktober) will both be present during the screening.

Ohjaus, käsikirjoitus / Directing, script: Anna Nykyri
Tuotanto / Production: Satu Majava/Oktober
Sävellys / Composer: Petri Kuljuntausta
Kuvaus / Filming: Aitor Mendilibar
Tanssijat / Dancers: Willa Carroll, Oona Touissant, Isabella Kazanecki
Leikkaus / Editing: Maria Haipus, Jaakko Peltokangas
Äänisuunnittelu / Sound design: Jukka Nurmela
Vastaava tuottaja / Executive producer: Joonas Berghäll/Oktober

Kesto / Duration: 15 min

MVI_2006-1920px

*L’amour Sauvage / Lior Shamriz (2014)

Kadotettu rakkaus, kadotettu taiteellinen yhteistyö – nämä kaksi tapaavat yhden yön aikana kun hän vierailee kaupungissa, jossa toinen vielä elää.

/

Lost love, lost artistic collaboration, the two are meeting for one night as she briefly visits the city where he still lives.

Käsikirjoitus, ohjaus / Script, direction: Lior Shamriz
Esiintyjät / Performers: Alessio Bonnacorsi, Chloe Griffin

Duration: 25 min

Screenshot+2019-09-24+at+15.40.15

M{if} Discourse Series: Muqata’a Concert Performance // 20.02 – 23.58 (Muqata’a)
Museum of Impossible Forms, Keinulaudankuja 4 b, 00940 HKI
Vapaa pääsy / Free admission

Museum of Impossible Forms is excited to invite Muqata’a to perform a concert evening at Museum of Impossible Forms. Muqata’a is locally known as the “godfather” of the underground hip-hop scene in Ramallah, a city in the West Bank, Palestine, and has been heralded for influencing a new generation of Palestinian musicians.

“Muqata’a” means to disrupt, or boycott. A former member of the acclaimed collective Ramallah Underground, he plies a brand of experimental hip-hop – based on sampling and looping the sounds of his city.

More information: M{if} and Facebook

 

Perjantai 4.10 Friday

Your Vibe Attracts your tribe (1)

Transcultural journeys II, part 3 // 14.00–14.30 (Natalia Castrillón, lever harp and vocals, Alejandro Olarte, electronics, in collaboration with dancers Tiina Mankki, Heidi Tiainen, Elke Waibel)
Sali 33, 3. krs /Gallery 33, 3rd floor
6 €, liput ostettava etukäteen täältä / 6 €, buy your tickets in advance from here

Teos on työryhmän yhteinen tutkimusmatka värähtelyyn äänen ja liikkeen kautta. Millainen audiovisuaalinen kohtaaminen syntyy toisilleen entuudestaan tuntemattomien tanssijoiden ja muusikoiden sekä katsojien välille? Alkuvoima, keho, mieli, ääni ja värähtely ovat avainsanoina. Muusikot ja tanssijat kohtaavat toisensa kokonaisena ryhmänä ensi kertaa vasta esityksessä – odottamattomia hetkiä on siis luvassa!

 Your vibe attracts your tribe on saksalais-suomalais-kolumbialainen ryhmä tanssijoita ja muusikoita. Nimi kuvastaa sitä, miten ryhmä löysi toisensa sattumien kautta ja tunsi heti yhteenkuuluvuuden tunnetta. Oliko kaikki kuitenkaan täysin sattumaa? “I like your vibe”… ryhmän jäsenet uskovat vetovoiman lakiin ja että energiallasi vedät puoleesi kanssasi samanhenkisiä ihmisiä jotka voivat rikastuttaa maailmaasi.

/

The piece is an explorative journey of movement and sound vibration by five international dancers and musicians. What kind of audiovisual encounter is created between strangers consisting of dancers, musicians and audience members? Primal power, the body and mind, sound and vibration are keywords here. Musicians and dancers meet each other as a group for the first time during the performance – so stay tuned for unexpected moments!

Your vibe attracts your tribe is a group of five music and dance professionals who randomly found each other by circumstance. But was it all a coincidence? The name stands for the belief in magnetism and that people’s “vibes” – the energy that we resonate – bring us in contact with new, awesome people. Like attracts like!

Vipuharppu, laulu / Lever harp, vocals: Natalia Castrillon
Elektroniikka / Electronics: Alejandro Olarte
Tanssijat / Dancers: Your vibe attracts your tribe (Tiina Mankki, Heidi Tiainen, Elke Waibel)

Kesto / Duration: 30 min

 

Jackie in the box PROMO 1 (2)

Jackie in the box // 15.00 – 15.45 (Maruska Verona & Katariina Havukainen)
Näyttelytilat, 2.krs / Exhibition spaces, 2nd floor
6€, liput ostettava etukäteen täältä / 6€, buy your tickets in advance from here

Jackie tärisee hampurilaisbaarissa, vaatteissaan, otsikoissa, kadulla, arjessa, taiteessa, maalauksessa, katseessa, seksuaalisuudessa, sukupuolessa, ihmisessä, äänessä, liikkeessä? LIITOKSISTAAN!

Jackie in the Box tutkii ulkopuolelta luotujen fantasioiden, rakenteiden ja tekijöiden omakohtaisten kokemusten kautta rakentunutta konservatiivista ja porvarillista ruumista. Ja sitä, mitä tapahtuu, kun tietyssä kehyksessä (esim. museo) tietyllä tavalla toimimaan oppinut ruumis alkaa huojumaan ja lopulta värisemään. Mikä muu huojuu ja värisee mukana?

Jack in the Box on pikaruokaravintolaketju Yhdysvaltain länsirannikolla ja house-tanssiliike. Jackie Kennedy on tyyli-ikoni, ja oudon mystisen pyhimyksen aseman saanut henkilö. Tai tämä on mielikuva hänestä. Jackie on symboli. Jackie on laatikosta vieterissä ulosponnahtanut first lady. Ei presidentin puoliso, vaan itse presidentti. Eräänlainen vibrator – yhteiskunnallinen klitoriskiihdytin.

Työryhmän ydin rakentui heinäkuussa 2019 näyttelijä-muusikko-esitystaitelija Maruska Veronan aloitteesta fasilitoida ympärilleen eri alojen tekijöitä. Ydintyöryhmän yhdessä Veronan kanssa muodostavat koreografi-tanssitaiteilija Suvi Kemppainen ja näyttelijä-ohjaaja-käsikirjoittaja Katariina Havukainen. Työryhmä laajenee teosvaiheiden edetessä.

/

Jackie shakes in a hamburger bar, in her clothes, in headlines, on the street, in everyday life, in art and paintings, in looks, in sexuality and gender, in humans, in voices, in movement? APART!

Jackie in the Box explores the conservative and bourgeois body as seen through fantasies, structures and the artists’ personal experiences. And what happens when a body that has learned to operate in specific ways begins to sway and, eventually, vibrate in a designated framework, like a museum? What else sways and vibrates along with it?

Jack in the Box is a fast food restaurant chain in the West Coast of the U.S. as well as a house dance move. Jackie Kennedy is both a style icon and someone who has gained the status of a strange, mystical saint. Or at least, this is the mental image we have of her. Jackie is a symbol. Jackie is a First Lady who springs out of a box. Not the president’s spouse, but the president herself. A kind of vibrator – a societal clitoris accelerator.

The core of the work group started in July 2019 when actor, musician and performance artist Maruska Verona began to gather different people from different fields around her. Along with Verona, the main group consists of choreographer and dance artist Suvi Kemppainen and actor, director and scriptwriter Katariina Havukainen. The work group will expand as the piece progresses.

Kesto / Duration: ~30 min, jonka jälkeen toivomme yleisön jäävän keskustelemaan kanssamme esityksestä ja sen tematiikasta / ~30 min, after which we hope the audience will stay to discuss the screening and its themes

 

THE GATHERING -esitysilta // 16.00–18.30
Ateneum -sali / Ateneum Hall
6€, liput ostettava etukäteen täältä / 6€, buy your tickets in advance from  here

Tällä leikkisällä esitysillalla on lämmin tunnelma kun se tuo yhteen taiteilijoita eri konteksteista – nuoria ja vanhoja, klassikoita ja demoja, work in progress -teoksia ja yhdessä jammailua.

/

This playful performance evening has a warm atmosphere and brings together artists from different contexts, young and old, classics and demos, works in progress and mutual jamming.

 

PHOTO-2019-09-22-23-13-07

*Circular / Sensum

Tutkimme ääneen ja muihin aineellisiin värähtelyihin liittyvää kehämäisyyttä kehon tasolla. Olemme halukkaita ja toivomme, että pääsemme transsiin ja annamme värähtelyiden ohjata meitä tässä hullussa maailmassa. Circular ilmaisee materiassa tapahtuvan värähtelyn muodon ja samalla viittaa liikkeeseen. Jatkuva kehämäinen liike, jolla ei ole loppua tai alkua – se saattaa muuttaa kulkuaan, mutta sen ei tulisi ikinä pysähtyä.

Pyrimme esittämään tutkimuksemme alkutaipaleen kaikesta kehämäisyydestä kehoissamme, mielissämme sekä musiikissa.

Sensum on samanhenkisistä tanssijoista muodostunut helsinkiläinen kollektiivi, jonka jäsenillä on vahva rakkaus house-tanssia kohtaan. Kollektiivi on kiinnostunut tutkimaan kyseistä lajia ja haluaa viedä sitä uusille näyttämöille.

Kollektiivi on kutsunut teosprosessiin mukaan Vanessa Virran, joka toimii teoksen yhtenä koreografina ja dramaturgina. Virta on tanssitaiteen kandidaatti, ja on työskennellyt valmistumisensa jälkeen koreografina ja esiintyjänä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.

/

We research circularity on the level of the body, in relation to surrounding sound and other material vibrations. We are willing and hoping to get into a trance and let the vibrations guide us in this crazy world. Circular expresses the shape of a vibration in matter and simultaneously refers to being in motion. Constant circular motion that has no end or beginning – it might change its trajectory, but it should never stop.

We aim to present to you the beginning of a research of everything circular with and within our bodies, our minds and the music.

Sensum is a Helsinki-based collective of like-minded dancers who love house dance. The collective is interested in studying the aforementioned genre and wishes to bring it to new stages.

The collective has invited Vanessa Virta along for the process to assist with choreography and dramaturgy. Virta has a Bachelor’s degree in dance and has worked as a choreographer and dancer in Finland, Sweden and Germany.

Esiintyjät / Performers: Ita Puusepp, Tuure Kaukua
Äänisuunnittelija / Sound designer: Linda Ilves
Koreografi, dramaturgi / Choreography, dramaturgy: Vanessa Virta

Kesto / Duration: Ilmoitetaan myöhemmin / TBA

Kuva / Photo: Soili Onn

Kuva / Photo: Soili Onn

*Flourish ish / Minna Karttunen

Flourish ish on tanssija Minna Karttusen ensimmäinen kokonainen sooloteos. Teos käsittelee kukoistuksen teemaa yhdessä sekä esiintyjän kehoon kertyneen tiedon että työryhmän muiden jäsenten erikoisosaamisalueiden kautta. Teoksessa pyritään käyttämään voimistelusta tuttua kehollisuutta, mutta sen tavoitteena ei ole olla paatoksellinen ja näyttää voimistelumaailman julmuutta, vaan esiintyjä pyrkii omaehtoisen valinnanteon ja oman mielenkiinnon ohjauksen kautta asettamaan toisistaan hyvin paljon poikkeavat liikemateriaalit samalle viivalle. Voiko urheilijamainen jäntevyys ja somaattisen pehmeä kehollisuus kuulua samaan teokseen?

Flourish ish on yhä prosessissa oleva teos, josta esitetään demo. Demossa taiteilijat kokeilevat kesän 2019 kahden viikon työskentelyjaksolla esiin tulleista ideoista otteita.

Tanssija Minna Karttunen on toiminut työryhmän koollekutsujana. Työryhmän jäsenet ovat esittävän taiteen kentällä laajasti toimivia freelance-taiteilijoita.

/

Flourish ish is dancer Minna Karttunen’s first complete solo work. The piece approaches the theme of flourishing through the exploration of the performer’s acquired bodily knowledge examined in collaboration with the work group’s various fields of expertise. The piece attempts to use gymnastics-related physicality, but its aim is not to be full of pathos or to showcase the cruelty of gymnastics. Instead, the performer aims to place divergent movements on the same line through voluntary choices and interests. Can athlete-like wiriness and somatically soft physicalness belong in the same work?

As Flourish ish is still a work in progress, the festival will present a demo version of the piece. In the demo, the performers will explore excerpts that were born out of ideas gained during the two-week work process in the summer of 2019.

Dancer Minna Karttunen has called together a work group whose members consist of freelance artists who act widely within the field of performing arts.

Esiintyjä / Performer: Minna Karttunen
Valosuunnittelija / Light design: Luca Sirviö
Äänisuunnittelija / Sound design: Mitja Nylund
Koreografia / Choreography: Katri Liikola
Tuki / Supported by: Taiteen edistämiskeskus, tanssikoulu DCA / Arts Promotion Centre Finland, DCA dance school

Kesto / Duration: ~30 min

20190903_160417

*ExorSisters presents: The great Ghosts of personal Dance History / Sanni Giordani, Elisa Tuovila

ExorSisters presents: the great ghosts of personal dance history manaa esille erilaisia liikkeen ja esiintymisen haamuja kehoissamme, muistissamme ja kuvitelmissamme.

Teos on saanut alkusysäyksensä tanssitaiteilijan identiteettiä koskevasta pohdinnasta. Teosprosessissa vierailemme erilaisissa kehollisuuksissa sekä liikekielissä ja kokeilemme, millaista materiaalia menneiden ja tulevien ”haamujen” kohtaaminen synnyttää tilassa. Koemme mielekkääksi manauksen mahdollistaman väylän kutsua luokseen, ylistää sekä karkottaa pois niitä hahmoisuuksia, joita piileskelee kehojemme eri kerrostumissa. Työskentelyssä otamme inspiraatiota muinaisista suomalaisista kansan loitsuista ja runoista, joiden poljennosta ja rytmistä saamme vaikutteita omiin manauksiimme. UrbanApa x Ateneumissa esittämämme demo on yksi vaihe työskentelyssämme, jota jatkamme eteenpäin tulevaisuudessa.

Sanni Giordani ja Elisa Tuovila ovat helsinkiläisiä nykytanssitaiteilijoita, jotka ovat työskennelleet yhdessä useiden vuosien ajan. Heidän teoksensa LOLita esitettiin UrbanApa x Ateneum tapahtumassa syksyllä 2015. Mikko Makkonen on taiteen moniottelija, joka sukkuloi tanssijan, koreografin ja äänisuunnittelijan töiden välillä. Sofia Palillo on helsinkiläinen valo- ja tilasuunnittelija, joka viimeistelee opintojaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

/

ExorSisters presents: the great ghosts of personal dance history conjures up different ghosts of movement and performance history in our bodies, memories and visions.

The piece began as a meditation on the identity of dance artists. During the process, we visit different versions of physicalness and languages of movement, and we attempt to see what kind of material a meeting of past and future “ghosts” gives birth to. Through incantations, we find it meaningful to call forth, praise and banish the perceptions that hide in the different layers of our bodies. We are inspired by ancient Finnish folk magic and poems whose rhythms influence our own incantations. The demo presented at UrbanApa x Ateneum is one phase of the work we will continue in the future.

Sanni Giordani and Elisa Tuovila are Helsinki-based modern dance artists who have worked together for several years. Their piece LOLita was performed at UrbanApa x Ateneum in 2015. Mikko Makkonen is a versatile artist who shifts from dancer to choreographer to sound designer and back again. Sofia Palillo is a Helsinki-based light and space designer who is finalising their studies at Uniarts Helsinki’s Theatre Academy.

Esiintyjät / Performers: Sanni Giordani, Elisa Tuovila
Valosuunnittelija, lavastaja / Light & set design: Sofia Palillo
Äänisuunnittelija / Sound design: Mikko Makkonen

Kesto / Duration: ~30 min

PROMO2

*”I was trying to install Pixelmon and when I load the world, it loads a bit, then says shutting down internal server, and then it crashes” / Suvi Tuominen, Marlon Moilanen

“I was trying to install pixelmon…’’ on pyrkimys hahmottaa erilaisten toimijaverkostoiden välissä tapahtuvaa värähtelyä, epämääräisyyttä ja vetäytyneisyyttä. Moilanen on esityksessä Pixelmon, joka kohtaa televisioruudulle ilmestyvän mehiläisen. Esitysluento mikroskopoi tähän kohtaamishetkeen. Tuominen pohtii tätä kohtaamisen monimutkaista rakennelmaa mukaillen Moilasen kehollista performanssia. Esityksessä kuitenkin tapahtuu käänne, sillä Marlon ei ole mikään tavallinen Pixelmon. Hän on maapallon esi-äidillisen tiedon säilyttäjä. Marlon tietää, että ruudulle ilmestynyt mehiläinen ei taivu ihmisten metaforien kyllästämään kieleen, siitä voi aiheutua kovalevyn palaminen. Siispä hänellä on salainen ase käytössään: herkistyminen, kuuntelu, kehollisuus, tunnustelu ja meditoiminen. Marlon seisauttaa tilan, kutsuu yleisön hiljentymään ja tarkkailemaan kysymyksiä, joita mehiläinen yrittää meiltä kysyä.

Suvi Tuominen on nykyesitystaiteen parissa työskentelevä taiteilija ja arkeologi. Tuominen opiskelee tällä hetkellä Teatterikorkeakoulun Live Art and Performance Studies maisteriohjelmassa. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2019 ja tanssijaksi Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummusta vuonna 2017. Tuominen on kiinnostunut mm. esineiden, digitaalisten maisemien ja eliölajien välisestä värähtelystä.

Marlon Moilanen on helsinkiläinen tanssija. Moilanen on kiinnostunut laaja-alaisesti ruumiillisuudesta, mielikuvituksesta ja ihmisestä. Hän on työskennellyt muun muassa koreografien Katja-Maria Taavitsainen, Liisa Pentti ja Cris af Enehielmin kanssa. Moilanen on koulutukseltaan myös oikeustieteen maisteri, minkä puitteissa hän tutkii julkista vallankäyttöä, oikeutta ja hyvinvointivaltiota. Tuominen ja Moilanen ovat työskennelleet yhdessä jo useiden vuosien ajan ja pysähtyneet keskustelemaan mahdottomuuksista.

/

“I was trying to install pixelmon…’’ is an attempt to understand the vibration, vagueness and withdrawal that takes place between different networks of agents. In the performance, Moilanen is Pixelmon who meets a bee that appears on the TV screen. The performance lecture microscopises this meeting, whose complex structure Tuominen ponders while adapting to Moilanen’s bodily performance. There is a twist, however, because Marlon is not an ordinary Pixelmon, but the keeper of Earth’s matrilineal and ancestral knowledge. Marlon knows that the bee on the screen will not bend against human language saturated with metaphors – it might result in the combustion of a hard drive. As such, Marlon has a secret weapon: sensitisation, listening, physicalness, feeling and meditating. Marlon halts the space, invites the audience to quieten, to observe the questions the bee is trying to ask us.

Suvi Tuominen is an artist and archaeologist working with modern performance arts, and is currently studying at the Theatre Academy’s Master’s degree programme Live Art and Performance Studies. Tuominen graduated with an MA from the University of Helsinki in 2019 and as a dancer from North Karelian vocational college Outokumpu in 2017, and is interested in the vibrations between objects, digital scenes and organisms.

Marlon Moilanen is a Helsinki-based dancer who is interested in physicalness, imagination and human beings. Moilanen has worked with choreographers Katja-Maria Taavitsainen, Liisa Pentti and Cris af Enehielm, among others. With a Master’s degree in law, Moilanen also researches justice, welfare states and public use of power. Tuominen and Moilanen have worked together for several years, pausing to discuss impossibilities.

Esiintyjät / Performers: Suvi Tuominen, Marlon Moilanen
Sound design: Felicia Atkinson ‘’You Have to Have Eyes’’ (The Flower and The Vessel)
Lavastus, pukusuunnittelu / Set & costume design: Suvi Tuominen

Kiitos / Thank you: mehiläiset Toimelan palstapuutarhassa, erityiskiitos mehiläishoitaja Merja-Riitta Laurilalle / bees at Toimela’s allotment, special thanks to beekeeper Merja-Riitta Laurila

Kesto / Duration: 25 min

mnt wekesa

*MNT / MNT Company (Meriam Trabelsi, Caroline Suinner, Aino Tervo, Adasha Moore, Angel / Emmanuel Mugisha, Glen Odhiambo, Sophia Wekesa, VJ Sini Henttu)

MNT Co. tutkii esityksessään mitä hyvää tapahtuu kun lopettaa itsensä pienentämisen, miltä näyttää ihminen, joka uskaltaa julkisesti ihastella itseään ja mitä hänellä on antaa muille omasta energiastaan. Juhlitaan itseä, ystäviä ja elämää pehmeästi ja ylpeästi.

MNT:n nimikkoesitys tuo lavalle klubikulttuurin draamankaaren: dj- ja vj-taiteen, tanssin, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen. Olemme osa historiaa, jota emme voi lukea kirjoista vaan astumalla osaksi tilaa, yhteisöä, lukemalla käyttäytymiskoodeja ja Instagramin meemejä. Esitys risteilee monen kulttuurien ja identiteettien aallokoissa, kaikissa niissä jotka ovat eri tavoin osa esiintyjien omia intersektioita.

Sophia Wekesa on tanssija, dj ja intersektionaalinen feministi. MNT on hänen ensiohjauksensa.

/

MNT Co. explores what good comes out when people stop reducing themselves. How does a person look like when they dare to publicly admire themselves, and what do they have to give to others from this energy? The work celebrates oneself, friends, and life, softly and proudly.

MNT’s performance, named after the company, brings the dramatic arc of club culture to the stage: DJ and VJ art, dance, interaction and encounters. We are part of a history that cannot be read in books but by stepping into the space, as part of the community, by reading behavioural codes and Instagram’s memes. The performance crisscrosses through many cultures and identities, all of which are in their own way a part of the performers’ own intersections.

Sophie Wekesa is a dancer, DJ and intersectional feminist. MNT is their first work as a director.

Esiintyjät / Performers: Sophia Wekesa, Caroline Suinner, Meriam Trabelsi, Glen Odhiambo, Emmanuel Culkin, Adasha Moore, Aino Tervo
Valosuunnittelu / Light design: VJ Sini Henttu
Äänisuunnittelu / Sound design: DJ Wekesa

Kesto / Duration: 20 min

 

Lauantai // Saturday 5.10.

Yumeoeditetpaks

Yumeo (Hanna Heino, Ella Seikkala, Jasu Parviainen)
13.30–13.50 (Ateneumin sisäpiha / Ateneum courtyard) & 14.30–14.50 (2. kerroksen silta / The 2nd floor bridge)
Vapaa pääsy / Free admission

“Se on se tarina, missä ne menee sinne kammioon ja tappaa itsensä.” Näin kuvaili minulle tarinaa Romeosta ja Juliasta 16 vuotias veljenpoikani. Shakespearen klassikko Romeo ja Julia toi meidät rakkaustarinoiden äärelle ja sekä muistojen, jotka vaikuttavat ruumiin liikkeessä, jaetussa tilassa ja tavoissamme koskettaa.

Kun uskollisuus alkuperäisteokselle romuttui kysymykseksi jäi: Mitä välillämme tapahtuu tässä hetkessä ja tilassa? Yumeo syntyi kiinnostuksesta niitä hetkiä kohtaan kun asetumme yhdessä tanssin tuntemattomaan jaettuun tilaan. Mitä jos uskomme siihen, että rakkaus tarinoineen löytää aina reittinsä ihmisessä kuten vesi luonnossa kulkunsa? Tarinaa ei tarvitse muistaa, se on olemassa väreilynä ilmassa, joka on täyttä liikettä.

Kolme tanssijaa, jotka kohtasivat toisensa Outokummussa 2017 ja tutustuivat tanssien. Yumeo -prosessin käynnistäjänä toimi Hanna Heino, joka on Outokummun tanssinkoulutuksesta valmistunut helsinkiläinen tanssintekijä ja jota kiinnostaa eksyminen, tanssi välitiloissa ja kohtaamiset normatiivisuuden ulkopuolella.

/

“It’s that story where they go to the chamber and kill themselves.” This is how my 16-year-old nephew described the story of Romeo and Juliet. Shakespeare’s classic brought us to love stories and memories that influence the body’s movements, in shared spaces and the ways in which we touch one another.

When loyalty to the original work dissolved, one question remained: What happens between us in this space and time? Yumeo was born out of an interest towards the moments where settle into the unknown and shared space of dance. What if we had faith that love and all its stories will always find its way through humans, as water does in nature? One needn’t remember the story, it is a ripple in the air full of movement.

Three dancers who met each other in Outokumpu in 2017 and got to know each other through dance. Yumeo was started by Hanna Heino, a Helsinki-based dancer who graduated from Outokumpu’s dance school and who is interested in getting lost, dancing in limbo, and encounters outside of normativity.

Kesto / Duration: 15-20 min

Kuva / Photo: Timo Kaukolampi

Kuva / Photo: Anssi Solismaa

Dancing with myself: BS/BF & Välimeren ilmasto / mehikasvihuone // 15.30–16.30 (Diina Bukareva, Mira Kautto)
Sali 33, 3. krs / Gallery 33, 3rd floor
6€, liput ostettava etukäteen täältä / 6€, buy your tickets in advance from here

Dancing with myself on Diina Bukarevan ja Mira Kauton yhteistyö, jossa tanssitaiteilijat valmistavat toinen toiselleen sooloesityksen – he toimivat toinen toisilleen koreografeina ja esiintyjinä halunaan jakaa työskentelymetodejaan, vastuuta ja omistautumista. Ateneumissa nähtävä kokonaisuus on projektin ja esitysten ensimmäiset koevedokset.

BS/BF on ensimmäinen vaihe teoksesta, joka toimii portaalina ja talismaanina muihin kuin kullakin hetkellä läsnä oleviin fyysisiin tiloihin.
Koreografia: Mira Kautto
Tanssi: Diina Bukareva

Välimeren ilmasto / mehikasvihuone on syntynyt Turun kasvitieteellisessä puutarhassa tehtyjen visuaalisten muistiinpanojen pohjalta.
Koreografia: Diina Bukareva
Tanssi: Mira Kautto

Mira Kautto ja Diina Bukareva ovat syntyneet vuonna 1986, tutustuneet vuonna 2001, kirjoittaneet taidelukioista vuonna 2005 ja valmistuneet tanssitaiteen maistereiksi lontoolaisista tanssialan oppilaitoksista vuonna 2011. Tähän menneessä he ovat kumpikin tehneet useita sooloja ja esiintyneet toisten taiteilijoiden teoksissa.

/

Dancing with myself is a collaboration between Diina Bukareva and Mira Kautto, where the choreographers create solos for one another to perform. Through this, they wish to share working methods, responsibilities and dedication. The performances in Ateneum are the first draft of the project and the works.

BS/BF is the first stage of a piece that will act as a portal and a talisman to spaces other than those physically present.
Choreography: Mira Kautto
Dance: Diina Bukareva

Välimeren ilmasto / mehikasvihuone (Mediterranean climate / succulents) was born out of visual notes made at the Botanical Garden of Turku.
Choreography: Diina Bukareva
Dance: Mira Kautto

Mira Kautto and Diina Bukareva were born in 1986, met each other in 2001, graduated from high school in 2005 and graduated with MAs from arts institutions in London in 2011. So far they have each made several solos and performed for other artists.

Valaistuksellinen ja visuaalinen neuvonantaja / Lighting and visual advisor: Jenni Pystynen

Kesto / Duration: ~1h

New Stories of Finnish Art_Final_72_dpi (web)

New Stories of Finnish Art // 12.00–14.00 & 14.30–16.30 (Harold Hejazi)
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Aikuisille / For adults
6 €, liput ostettava etukäteen Ateneumin verkkokaupasta / 6 €, Buy your ticket in advance from Ateneum’s webshop

New Stories of Finnish Art on pöytäroolipeli, jossa osallistujat keksivät hahmoja voidakseen luoda ja tulkita uudelleen suomalaisen taidehistorian vallitsevia narratiiveja.

Pelaajat esittävät roolinsa päättämällä ja kuvailemalla hahmojensa tekoja pelin sääntöjen mukaisesti. Osallistujat voivat yhteistyöhön perustuvan kerronnan kautta osallistua luovaan suomalaisen taiteen tuotantoon ja esittämiseen, mikä yleensä on rajoitettu gallerioiden visuaalisten taiteiden näyttelyihin. New Stories of Finnish Art tarjoaa vaihtoehdon taidemuseoiden perinteisille katselun ja kuluttamisen muodoille. Taide ei tässä tapauksessa ole vain jotain, jota ikuistetaan menneisyyden tekona tai joka on olemassa vain kuviteltujen kulttuuristen ryhmien keskiöissä. Tämä peli kutsuu meidät leikin kautta kokemaan taidetta kokonaisvaltaisemmin – nyt se on jotain, jota me tuotamme samalla kun olemme sen kanssa vuorovaikutuksessa.

Peli on tarkoitettu kaikille, ja siihen voi osallistua vaikka ei tuntisi taidehistoria tai ei omaisi aikaisempaa pelikokemusta.

Harold Hejazi on kanadalainen taiteilija, joka tällä hetkellä pelaa ja rakastaa Helsingissä. Hänen työnsä pyrkii tutkimaan rodullistamisen ja marginalisaation teemoja erinäisten pelillisten esitysten muodoissa. Hejazi opiskelee elävän taiteen pelinjohtajaksi Teatterikorkeakoulun Live Art and Performance Studies (LAPS) -maisteriohjelmassa.

/

New Stories of Finnish Art is a tabletop role-playing game in which participants invent characters as a means to reimagine and reinterpret dominant narratives of Finnish art history.

Players perform their role by deciding and describing what actions their chosen character will take within the rules of the game. Through collaborative storytelling, participants get to be involved in the creative production and presentation of Finnish art, which is typically restricted to gallery exhibits of visual art. New Stories of Finnish Art poses an alternative to traditional modes of observation and consumption found in art museums. Art in this instance is no longer something that is simply commemorated as being created in the past or that exists within imagined cultural groupings. Through play, this game invites us to experience art in a more holistic way, as something that we produce through the ways in which we interact with it.

The game is intended for everyone, and you do not require prior knowledge of art history or gaming experience to participate.

Harold Hejazi is a Canadian artist currently playing and loving in Helsinki. His work seeks to explore themes of race and marginalization through various modes of gamified performance. He is a live art game master in training within the Live Art and Performance Studies (LAPS) Master’s Programme at Teatterikorkeakoulu.

Graafinen suunnittelu / Graphic design: Unni Leino

Kesto / Duration: 120 min

Ikäsuositus / Age restriction: Aikuisille / For adults

 

Sunnuntai // Sunday 6.10.

WORKING WITH F(R)ICTIONS – shaking the structures // 14.00–16.30
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy / Free admission

UrbanApa järjestää loppujuhlaksi alustan yhteiselle värähtelemiselle. Tähän sessioon kuuluu yhteinen ravistelu Sonya Lindforsin johdattelemana, jonka jälkeen Jenna Jauhiainen pitää alustuksen. Koemme myös Tania Nathanin ja Vidha Saumyan tarinallisen esityksen ja pehmeän keskustelun muutoksen mahdollisuuksista.

Tervetuloa!

/

As an ending party, UrbanApa organises a platform for collective vibrating. This session consists of collective shaking lead by Sonya Lindfors, followed with an introduction by Jenna Jauhiainen. We will experience a story-telling performance by Tania Nathan and Vidha Saumya and a soft discussion about the possibilities of change.

Welcome along!

Jenna Jauhiainen, edited using Judy Chicago's image Immolation, from the portfolio "On Fire" (1972)

Jenna Jauhiainen, edited using Judy Chicago’s image Immolation, from the portfolio “On Fire” (1972)

*Alustus / Jenna Jauhiainen

Sisältövaroitus / Content warning: kuolema / death

Mastering the Art of Giving and Taking Space: From Institutional Critique to (Meta-) Self-Immolation

Institutional critique in art institutions was quite juicy as long as it trended. It was highbrow alright, but the tension was sexy; big, powerful institutions accommodating critique as practice, as art. Often it was messy yet morally strangely pure. It was as if we had reached things as they ought to be; transparent and cool inside the white cubicles that had really always been there for us and now were there for us even more. Nice, so nice.

Some say the waves of institutional critique left us with more just, more woke, more progressive art institutions. I don’t know, really. If this is the best we can do, it’s as if we’re dooming ourselves to irrelevancy; being relevant and also becoming revealed only to the institutions themselves. It’s like we’re there just to hold up the mirror.

I also think institutional critique as we’ve practiced it has implicitly been about conserving the (artists’) self. As artists practising institutional critique, we are never hurt by it, really; we never truly disappear under the weight of our message. We are the message. I find this boring, banal almost.

In order to truly give and take space inside art institutions, I suggest borrowing strategies and techniques from self-immolation; using our position of power (be it however limited) to disappear or be destroyed in order to create change. How should we position ourselves to make this happen? What kind of agency should we nurture? This goes especially to all of you who identify as or would like to practice being allies.

This short session is done in respect of Albert Razin who self-immolated on 10th of September, 2019, in the center of Izhevsk as an act of protest against the language policy of the Russian federal government and the russification of the Udmurt people.

*Usha and the Sea of Puris – A Story-telling Performance / Tania Nathan, Vidha Saumya

 USHA and the Sea of Puris_Tania Nathan_Vidha Saumya_URBANAPA_2019

Usha and the Sea of Puris – A Story-telling Performance (Tania Nathan & Vidha Saumya)
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin / Further information TBA

Meidät esitellään tutuille mutta kuitenkin uusille aineistoille ja metodeille omaelämäkerrallisen tarinankerronnan kautta, jota täydentää puri -taikinan alustamisen esitys. Niin taiteilijat kuin yleisökin saavat kertojan äidille kuuluneen USHA puri -puristimen muistojen kautta yhteyden nykyhetkeen, menneisyyteen ja tulevaisuuteen.

Taiteilija Tania Nathan vie meidät tarinankerronnan kautta matkalle, jossa hän rakastavasti auttaa yleisöä tunnistamaan kaavoja, uudelleenarvioimaan merkityksiä ja saamaan selvää siitä maailmasta, jossa hän nyt elää. Samalla taiteilija Vidha Saumya valmistaa puri -leipää. Tarinan päättyessä yleisö kutsutaan todistamaan ja luomaan muistoja. Esitys puhkaisee museon valkoisen tilan ja tuo meidät lähemmäksi välitöntä ja aistimuksellista kokemusta tilan ottamisesta ja sen täyttämisestä tarinoilla. Yleisö osallistuu prosessiin ja vie lähtiessään mukanaan puria, siten välittäen eteenpäin jaettuja muistoja.

Tania Nathan ja Vidha Saumya työskentelevät yhdessä jakaakseen yleisön kanssa yhteiset kiinnostuksenkohteensa ruokaan, tarinankerrontaan, esiintymiseen ja muistojen ja merkitysten luonteeseen.

/

Through an autobiographical story-telling, complemented with an on-stage presentation of kneading dough, pressing puris, we are introduced to familiar yet new materials and methods. Memories of USHA, a puri press that belonged to the storyteller’s mother, link the performers and the audience with the present, the past and the future.

Through her story-telling, artist Tania Nathan takes us on a journey where she lovingly leads the audience to recognize patterns, reevaluate meanings and make sense of the world she now inhabits. At the same time, the process of preparing puris is carried out by artist Vidha Saumya. When the story comes to a close, the audience is invited to partake in the witnessing and the making of memories. The performance ruptures the white space of the museum, bringing us closer to an immediate and sensory experience of taking space and filling it up with stories. The audience participates in the process and takes puris home with them, transmitting forward a shared memory.

Tania Nathan and Vidha Saumya come together to share with an audience their common interests in food, story-telling, performance and the nature of memories and meaning-making.

Kesto / Duration: 20 min

giphy

UrbanApa festival club: V I B E Z
POST-FESTIVAL CLUB
Perjantai // Friday 11.10 @ Kansallisteatterin Lavaklubi
21.30 – 02.00 / k 18 / Free admission before 23.00, after that 5€
Perjantaina UrbanApa rantautuu Kansallisteatterin Lavaklubille! Luvassa huutelua ja hikistä bailausta sekä kaksi kovaa liveä!!
ESITYKSIÄ! LIVEJÄ! HENGAILU! BILEET!!
/
On Friday, October 11th, UrbanApa lands at the Finnish National Theatre’s Club venue! Stay tuned for shouting, sweaty partying and two hard-core live shows!PERFORMANCES! LIVE SHOWS! HANGING OUT! A PARTY!
*Matriarkaatti Wellness LIVE / Matriarkaatti

Matriarkaatti Wellness LIVE on tutkimusmatka olemassaoloon, kaiken hetkellisyyteen ja kiireen ytimeen. Esitys koostuu vääristyneestä meditaatio-opastuksesta, tuottaja Elon tekemistä taustoista sekä Kirsikka Ruohosen ja Nora Hornin rap-osuuksista, joissa pohditaan keinoja pärjätä yhä kiihtyvässä elämäntahdissa.

Matriarkaatti on Kirsikan ja Noran alunperin podcastinä tunnettu alusta, jonka toimintaan kuuluu nais- ja muunsukupuolisia tekijöitä esittelevä Matriarkaatti-klubi, luentoja, live-esiintymisiä ja keskusteluja. Matriarkaatin lisäksi Kirsikka, Nora ja Vera tekevät tahoillaan myös omaa musiikkia.

/

Matriarkaatti Wellness LIVE is an exploration journey to existence, the momentary nature of everything and the core of being busy. The performance consists of a distorted guiding into meditation, producer Elo’s backgrounds and Kirsikka Ruohonen and Nora Horn’s rapping that considers ways in which to cope with an increasingly accelerating pace of life.

Matriarkaatti began as a podcast created by Kirsikka and Nora, and it includes lectures, live shows, discussions and the Matriarkaatti club that introduces female and non-binary artists. In addition to Matriarkaatti, Kirsikka, Nora and Vera produce their own music as well.

Koreografi / Choreographer: Nora Horn, Kirsikka Ruohonen
Esiintyjät / Performers: Nora Horn, Kirsikka Ruohonen, Vera Horn
Äänisuunnittelija / Sound design: Vera Horn

Kesto / Duration: 30 min

Festival

OPEN CALL / FALL 2019

27.06.2019 – 05.08.2019

UrbanApa needs you!

UrbanApa is BACK! Etsimme jälleen joukkoomme taiteilijoita ja tekijöitä, esityksiä, esityskonsepteja, koreografisia käyttöliittymiä, demoja, work in progress – teoksia, sooloja, ryhmäbiisejä ja palopuheita, pientä ja suurta.

Tänä vuonna UrbanApan konseptit keskittyvät tutkimaan vaikutuksia, liukumia ja resonansseja. Syksyn festivaalin kattoteemana on  “VIBRATIONS”.  

Me yritämme herkistyä erilaisille värinöille, tuntemuksille ja aisteille. Värinät voivat olla isoja tai pieniä, selkeitä tai jotain hämärää, epämääräistä ja mystistä.

Millaisia mahdollisuuksia, ulottuvuuksia, tarpeita tai ehdotuksia teema ja museokonteksti voisivat tarjota sinulle/teille? Mistä sinä tai te olette kiiinnostuneet juuri nyt?

 

HALUATKO MUKAAN?

HAKU ON PÄÄTTYNYT! SUURI KIITOS KAIKILLE HAKIJOILLE!

NB! See below for English

OPEN CALL / FALL 2019

UrbanApa tarvitsee sinua!

UrbanApa palaa Ateneumiin lokakuussa 2019. Tulevan festivaalin temaattisena maisemana on “vibrations”. Asetumme kuuntelemaan värinöitä – kokemuksia, tuntemuksia, energioita, sekä näiden kautta taiteen mahdollisuuksia johdattaa jonkun äärelle.

Millaisia värinöitä on ilmassa? Mitä ne herättävät meissä? Miten ravisuttaa olemassa olevia rakenteita? Voiko resonanssi olla leikkisää, nautinnollista, feminististä ja yhteisöllistä? Tai utooppista? Millaisia mahdollisuuksia, ajatuksia, strategioita, metodeja tai estetiikkoja teeman luomat maisemat herättävät? Me emme tiedä, mutta ehkä voimme olla hämmentyneitä yhdessä!

 

Kysymmekin teiltä millaisia mahdollisuuksia/tarpeita/ajatuksia/koreografisia käyttöliittymiä teema ja/tai museokonteksti tarjoaa tai ehdottaa juuri nyt? Mitä UrbanApan pitäisi tuoda Ateneumiin syksyllä 2019?

 

Entä mitä Sinä tarvitset? Mitä haluaisit tehdä? Mistä olet kiinnostunut?

 

ONKO SINULLA TARVE/IDEA/EHDOTUS? HALUATKO MUKAAN?

Ehdota:

A.  Esitystä, esityksellistä ulostuloa, demoa, luentoa, palopuhetta, work in progressia tms /  max 30min

B.  Koreografista suhdetta, installaatiota tai jotain muuta Ateneumin tiloihin/ympäristöön

C.  Jotain muuta! Mitä?

Ehdotuksen ei tarvitse suoraan liittyä syksyn teemaan, mutta sitä voi käyttää alustana, maisemana tai inspiraationa.

 

Tee vapaamuotoinen hakemus (max A4 tai linkki max 3min videoon), jossa kerrot ainakin:

 • Kuka olet / keitä olette
 • Mitä teette / projektisuunnitelma ( mitä, miten, miksi)
 • Tilatarpeet ja/tai muut tarpeet/toiveet
 • Oletko/miten olet vapaa ajalla 2.-6.10.2019 (festivaalin ajankohta)
 • HUOM! Varusta kaikki liitteet nimelläsi ja yhteystiedoillasi!!

 

HAKU ON PÄÄTTYNY! KIITOS KAIKILLE HAKIJOILLE!

 

uhkavaimahdollisuus012 copy

 

 

UrbanApa needs you!

In October 2019 UrbanApa returns to Ateneum museum. This time we will be using the Ateneum hall and also other spaces in the museum.

We are asking what kind of opportunities/needs/thoughts/concepts/ choreographic interfaces arise from the museum context at this time? What kind of art should UrbanApa present in Ateneum in the autumn 2019?

This year, the thematic landscape of the festival is: “vibrations” ( and yes, we do not know either what that is ) and our concepts focus on feeling the vibe. What kind of opportunities, thoughts, strategies, methods or aesthetics does “vibrations” create? What kind of resonances, leakages and energies are in the air?  What moves us? Could we shake existing structures and create new ones? Can it still be about joy, community, solidarity?

 

DO YOU HAVE A NEED/IDEA/PROPOSAL? WOULD YOU LIKE TO PARTICIPATE?

You can propose:

A.   A performance, demo, lecture, speech or work in progress etc / max 30 min

B.  A choreographic relation or installation to any of the Ateneum spaces or surroundings

C.  Something else! What?

 

The proposal does not have to directly relate to this year’s theme but you can use the theme as a platform, landscape or inspiration.

Please send us a free form application (maximum one A4 or a link to a video of max 3 mins) where you state

-       who you are

-       what you want to do / a project plan (what, when, why)

-       your need for space and other requests

-       what days you are available between 2.-6.10.2019 (the time of the festival)

-       NB. add your name and contact details to all the appendices

 

THE OPEN CALL HAS ENDED! THANK YOU FOR YOUR INTEREST! 

Festival

Plantasia

29.05.2019 – 19.06.2019

Tanssitaiteilijat Sara Kauppila, Selma Kauppinen, Katri Miettinen, Elina Lindfors, Katriina Tavi, Tuuli Vahtola ja Anna Virkkunen ottavat haltuunsa Annantalon A-lavan kesäkuussa 2019.

Plantasia on leikkisä tanssiteos, jossa ollaan kasvun ja muutoksen äärellä.

Teos on suunnattu yli neljävuotiaille.

Plantasia

Tanssitaiteilijat Sara Kauppila, Selma Kauppinen, Katri Miettinen, Elina Lindfors, Katriina Tavi, Tuuli Vahtola ja Anna Virkkunen ottavat haltuunsa Annantalon A-lavan kesäkuussa 2019.

Plantasia on leikkisä tanssiteos, jossa ollaan kasvun ja muutoksen äärellä. Miltä näyttävät tulevaisuuden eliöt? Miten ne ääntelevät ja liikkuvat? Teos fantasioi nykyhetken ja tulevaisuuden mahdollisista ja mahdottomista elämänmuodoista. Plantasia kutsuu nuoren katsojan mukaansa mielikuvitusmatkalle. Teos on suunnattu yli neljävuotiaille.

Esityksen jälkeen on luvassa ohjattu piirustustuokio, jossa yhdessä kuvitellaan tulevaisuuden olioita.

Ikäsuositus: yli 4 – vuotiaille, alle kouluikäiset lapset vanhemman seurassa . Soveltuu hyvin myös vanhemmille lapsille ja aikuisille.

Kesto: max 30min esitys, piirustustuokio 20min

Kieli: suomi

HUOM. Esitystä pystyy hyvin seuraamaan vaikka ei puhuisi suomea.

Paikka: Annantalon A – lava

Lisätiedot: Tuuli Vahtola, tuuli.vahtola@gmail.com

Projekti on osa UrbanApa – taideyhteisön mentorointialustaa.

**

TYÖRYHMÄ:

Sara Kauppila, Selma Kauppinen, Katri Miettinen, Elina Lindfors, Katriina Tavi, Tuuli Vahtola ja Anna Virkkunen

**

AIKATAULU

ke 29.5 klo12 – 12:30 (ennakko), piirustustuokio 12:30 – 13:00

ke 5.6 klo11 – 11:30, piirustustuokio klo 11:30 – 12

ma 10.6 klo12 – 12:30, piirustustuokio 12:30 – 13:00

ke 12.6 klo12 – 12:30, piirustustuokio 12:30 – 13:00 / HUOM! paikka Annantalon pihalla

ma 17.6 klo12 – 12:30, piirustustuokio 12:30 – 13:00

ke 19.6 klo12 – 12:30, piirustustuokio 12:30 – 13:00

 

urbanapa_logosiluetti-01

Festival

UrbanApa x Ateneum 2018

04.10.2018 – 07.10.2018

UrbanApa X Ateneum 

UNKNOWN

#tuntematon #yhteisö #voimaantuminen #rakenteet #power #utopias # dystopias #dreaming #playing #shitanddiamond #WTF #installaatio #performanssi #worksinprogress  #artcontext #notartcontext #museohaltuun #mitätääon #mitätääeioo #forgeteverything #dontforgettohavefun

4.-7.10 UrbanApa X Ateneum / Ateneum

AVAJAISIIN JA MUSEON AULATILOISSA TAPAHTUVIIN KONSEPTEIHIN VAPAA PÄÄSY!

AVAJAISIIN liput 5€, alle 18-v ilmaiseksi!

UrbanApa x Ateneum 2018

 4.-7.10.2018 / Unknown? 

Me olemme tuntemattoman äärellä. Me emme tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu. Rajapinnat vuotavat ja tuttu muuttuu tunnistamattomaksi. Meitä pelottaa, mutta ehkä voimme kohdata tuntemattoman yhdessä? 

UrbanApa x Ateneum on festivaali, joka törmäyttää urbaanin nykytaiteen ja museokontekstin. Neljän päivän aikana tuomme yhteen installaatioita ja videotaidetta, pieniä, hauraita, yllättäviä, kyseenalaisia ja hauskoja esityksiä sekä työpajoja! Me hengailemme, keskustelemme, laulamme, tanssimme ja räppäämme. Ja välillä on hyvä levätä kansallisaarteiden keskellä. (Scroll down for English). Festivaali luo nahkaansa ja teosiltojen sijaan toimi alustana erilaisille tutkiville, kokeellisille ja leikkisille esityksille sekä konsepteille, jotka tuovat mukanaan festivaaleillekin tuntematonta sisältöä.

OHJELMA 4.-7.10.2018 PROGRAM 

Lataa ohjelma tästä: UXA_ohjelma

HUOM. LAAJEMMAT OHJELMATIEDOT ALHAALLA! 

Koko festivaalin ajan eri puolilla museota / on during the whole festival

INSTALLAATIOT // ​INSTALLATIONS

Animaatio S /​ / Emma-Mariella Kurkela // Välitila salien 5 ja 6 välissä / Space between halls 5 and 6 / Museolipun hinnalla tai museokortilla, admission fee to Ateneum / Museum card

Radio of Changes​ // Roy Boswell, Emily Boswell ja John W. Fail // // Sali 33, 3. kerros, Hall 33, 3rd floor // Vapaa pääsy, free entry // You can listen to the liveradio from: https://ofchanges.fi/

Experiments In Brain Plasticity​ // Helsingin Feministinen Salaseura; Olga Palo ja Katri Naukkarinen // Museon pääsymaksu, admission fee to Ateneum

TORSTAI 4.10. THURSDAY

The OPENING

klo 16:30-20:00 pääportaikko ja Ateneum -sali // The lobby and the main staircase + Ateneum hall // 5 € buy tickets in advance here

KEIDAS, LUONNOS 2. / Happy Bodies​
Femalien ​/ Katti Meu
Afroflow ​/ Ajak Majok, Sukeina Kotajärvi ja Sophia Wekesa
Vivid Dreams / Ainu Kyrönseppä & C0
Energpriests​ 
Poliittinen puhe NRO. 3 : WHITE NOISE​ / Mr Playbackboy (Laura Murtomaa)
​PIMEÄ HEDELMÄ
DJ-kollektiivi MYÖS CLUB

PERJANTAI 5.10. FRIDAY

TYÖPAJA // WORKSHOP ​Energpriests: Guided Body -Meditation // ​klo 9:00 – 11:00 //​ aikuisille, for adults //Näyttelytila,​ exhibition halls, 5€, liput ostettava etukäteen , buy tickets in advance here

Sigh-fi // Flis Holland // klo15:00 – 15:30 // Näyttelytilat, 2.krs / exhibition spaces, 2nd floor // Museolipun hinnalla tai museokortilla, admission fee to Ateneum / Museum card

SCREENING + TALK
by Katie Lenanton // Klo 16:00 – 18:00 // Ateneum -sali, Ateneum hall vapaa pääsy, free entry

LAUANTAI 6.10. SATURDAY

TYÖPAJA // WORKSHOP  Emmi Venna with Ana Ala-Ruona: “Avatars and fanfiction” -writing workshop. // ​klo 12:00 – 14:30 //​ aikuisille, for adults //​ Ateneum -sali, Ateneum hall vapaa pääsy, 5€  buy tickets in advance here

Well II​ // Sara Grotenfelt // Klo 14:00 – 14:30 //  Sali 33, 3.krs, Hall 33, 3rd floor. // vapaa pääsy, free entry

Funky Animals​ // Rudi Äneas Natterer ja Valtteri Keinänen // Klo 15:00 – 15:30 Ateneumin sisäpiha, vapaa pääsy / The courtyard of Ateneum, free entry

COLLECTIVE WRITING AND DISCUSSION //  Antti Rautiainen, Vidha Saumya on Anticapitalist and Feminist Horizon// klo 15:30 –17:00 / Ateneum -sali, Ateneum hall vapaa pääsy, free entry

SUNNUNTAI ​7.10. SUNDAY

KEIDAS, LUONNOS 2. // Happy Bodies //  Koko päivä, museon aulatilat, vapaa pääsy, Whole day at the lobby, free entry

TYÖPAJA // WORKSHOP Vanessa Virta: Rock a rhyme on time or not – rap workshop // klo 12:00 – 14:00 //​ aikuisille, for adults// Ateneum -sali, Ateneum hall, 5€ NB! buy tickets in advance here

Hevoseni Kvääri​ // Mikko Kauppila // klo 14:00- 14:30 // // 2. kerroksen silta / bridge, 2nd floor / vapaa pääsy, free entry

Exorcism… and the first step toward the unknown // Sonya Lindfors w Blaue Frau and Ida Arenius from Insister Space, Sweden // klo 15:00-17:00 // Ateneum -sali, Ateneum hall vapaa pääsy, free entry

Kaikki liput / all tickets: https://holvi.com/shop/kansallisgalleria/section/ateneum/urbanapa/

Tervetuloa kanssamme tutkimaan tuntematonta! Welcome!

 

HAPPY BODIES & KEIDAS, LUONNOS

Kuva: Kuva: Juha Ilmari Laine ja Joonas Lampi. Visuaalinen suunnittelu: Happy Bodies

TEOSESITTELYT:

INSTALLAATIOT // ​INSTALLATIONS //

Animaatio S /​ / Emma-Mariella Kurkela // Välitila salien 5 ja 6 välissä / Space between halls 5 and 6 / Museolipun hinnalla tai museokortilla, admission fee to Ateneum / Museum card

Animaatio S kertoo henkilökohtaisesta kokemuksesta aromanttisena aseksuaalina elämisestä yhteiskunnassa, jonka keskeisiä tavoitteita näyttävät olevan parisuhde ja seksi.

Radio of Changes​ // Roy Boswell, Emily Boswell ja John W. Fail // // 3. kerros, 3rd floor // Vapaa pääsy, free entry

Radio of Changes on internetissä ja museon tiloissa tapahtuva radiolähetys, joka kysyy mitä? ja miksi?, saamatta kuitenkaan suoria vastauksia. Taiteilijat Emily Boswell, Roy Boswell ja John W. Fail sukeltavat tuntemattomaan, radiossa vierailevien taiteilijoiden avustuksella. Suorat lähetykset alkavat torstaina 4. lokakuuta. Linkki lähetykseen tulee Urbanapan sivuille, ja osoitteeseen ofchanges.fi

Radion studio on avoin vierailijoille Ateneumin 3. Kerroksen tasanteella jo tiistaista 2. lokakuuta alkaen. Taiteilijat tarjoavat ennen suorien lähetysten alkamista museovieraille mahdollisuuden saada vastauksia mieltänsä askarruttaviin kysymyksiin, itse kehittelemänsä I Ching –muunnelman kautta.

Radio of Changes is an online broadcast that asks the questions what? and why?, without getting a direct answer. Artists Emily Boswell, Roy Boswell & John W. Fail delve into the unknown, alongside guest voices and performances. Live broadcasts begin online on Thursday October 4th. The streaming link will be available on the Urbanapa website, and at ofchanges.fi

 The studio is open to visitors on the third floor of the Ateneum museum starting Tuesday October 2nd. The group will be offering free readings from a variant of the I Ching – to answer your questions about life, work, or anything else you may think of.

+++++ Oracle of Changes 2.-3.10. (ja satunnaisesti loppuviikon ajan / and continuing sporadically throughout the rest of the week.)

Kaksi viikkoa vanha oraakkeli tarjoaa vastauksia museovieraiden kysymyksiin valkoisessa teltassa, 3. kerroksen porrastasanteella. Teos on englanninkielinen. Tervetuloa!

The two-week-old oracle offers answers to the questions of guests on the 3rd floor landing of the museum, in a large white tent. The project is in English. Welcome!

More information: https://ofchanges.fi/

Experiments In Brain Plasticity​ // Helsingin Feministinen Salaseura; Olga Palo ja Katri Naukkarinen // Museolipun hinnalla tai museokortilla, admission fee to Ateneum / Museum card 

Experiments in Brain Plasticity on ehdotelma pieniin tekoihin. Näennäisesti merkityksettömiltä tuntuvien nyrjäytysten ja toisinasettumisten kautta se kutsuu tarkastelemaan sitä, miten ja mihin olemme tottuneet.

Helsingin Feministinen Salaseura on muun muassa feministisistä kysymyksistä kiinnostunut taiteilijakollektiivi. Se tuottaa teoksia ja muita ulostuloja vaihtelevilla kokoonpanoilla. Experiments in Brain Plasticityn takana ovat Katri Naukkarinen ja Olga Palo.

TORSTAI 4.10. THURSDAY

The OPENING // klo 16:30-20:00 pääportaikko ja Ateneum -sali // The lobby and the main staircase + Ateneum hall // 5 €

*KEIDAS, LUONNOS 2. / Happy Bodies​

KEIDAS, LUONNOKSET ovat tilaisuuksia ja alustoja, jotka kutsuvat avoimeen jakamiseen ja kokemiseen. Ne numeroidaan kronologisessa järjestyksessä aloittaen numerosta yksi. Teossarjan osat pulpahtelevat esiin eri volyymeilla vaihtelevin aikavälein ja paikoin. Haluamme toteuttaa mahdollisimman monipuolisia, ehdottavia, kysyviä ulostuloja / tilaisuuksia / tapahtumia / alustoja / avauksia. Kiitos residenssituesta Kutomolla Ehkä-tuotannolle.

Happy Bodies -ryhmä etsii mahdollisuuksia onnellisemman työskentelykulttuurin rakentamiseksi ja luonnostelee taiteellisia ulostuloja kollektiivisesti.

*A Sharing / Energpriests​

A Sharing:ssa Energpriests tutkii esitanssia jakamisen ja virittämisen tilanteena. Siinä havainnoidaan omien rajojen, vaikuttimien ja estojen tuntua, sitä mitä ne ovat kehossa ja sitä miten ne muuttuvat kun meitä katsotaan. Osa esityksestä on kevyesti osallistavaa ja siihen voi halutessaan osallistua.

Soili Huhtakallio, Meeri Lempiäinen, Salla Rytövuori & Katriina Tavi Valosuunnittelija: Teo Lanerva Äänisuunnittelija: Ukko-Pekka Itäpelto aka DJ Ukko

Energpriests_ A Sharing. Kuva_ Sanni Priha

*Vivid Dreams / Ainu Kyrönseppä, Anna Skibjuk, Aida Tervo,

Isabella Mansnerus, Johan Högsten, Leo Minkkinen, Leo Terävä ja Oskari Kymäläinen

8E8F2265-6C16-49FE-A898-08EDFEEB10AA (1)

*Mr. Playbackboyn poliittinen puhe nro 3. (work in progress) White Noise / Laura Murtomaa

Osia poliittisesta puheesta tässä ajassa, eri paikoissa, tahdinosilla ja tahdittomasti ääniä ja eleitä lainaten.

Laura Murtomaa on esitystaiteilija ja muusikko, jota kiinnostavat rajat, niiden poistaminen, vahvistaminen, häivyttäminen ja kunnioittaminen sekä vapaus.

*Afroflow ​/ Ajak Majok

Afroflow on teos, jossa afrobeatsit kohtaavat liikkeen. Mukaansa vievät rummut ja vieraat liikeradat kutsuvat katsojan nojaamaan lähemmäs, painamaan jalalla tahtia, ja ottamaan musiikki haltuun!

Ajak Majok on 97-syntynyt tanssija ja
tanssiohjaaja jonka sydän sykkii rajojen rikkomiselle, ja

afrobeatseille. Tanssiteoksissa näkyy rakkaus liikkeeseen,
vuorovaikutukseen ja erilaisuuden normalisoimiseen.

IMG_20180919_213130_918

*Femalien ​/ Katti Meu

“FEMALIEN” on Taavitsaisen tulevan teos-trilogian ensimmäinen osa. Trilogiassa paneudutaan feminiinisen energian ilmenemiseen ympäröivässä maailmassa, kulttuurissa sekä ihmisissä. Tavoitteena on tarkastella “feminiinisyyttä” nimenomaan energian ja olemuksen kautta sitomatta sitä sukupuoleen tai seksuaalinormeihin. “FEMALIEN”on sooloteos, jossa tarkastelu tapahtuu planetaarisesti “muukalaisuuden” perspektiivistä, kuvitellusta “nollatilasta”, jossa tekijä olisi polariteettisista, ns. vastakkaisista energioista (mask. & fem.) vapaa.

“Leikittelen ajatuksella tutkia feminiinisyyttä sekä feminiinistä energiaa avaruusolion näkökulmasta käsin. Kuinka puhtaalta voin asettua eri energioihin, kuinka ne ilmentyvät liikkuvassa kehossa? Kuinka voin purkaa kehossani jo asuvia määreitä? Minkälaista kehollista praktiikkaa voi käyttää avaruusolion

kehosta käsin? Kuinka vierauttaa oma kehokokemusmaailma ja hakeutua tuntemattomaan, niin kehollisesta kuin energeettisestä perspektiivistä?”

Katja-Maria ”Katti Meu” Taavitsainen on tanssija, koreografi ja muusikko. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen linjalta 2010 ja tehnyt sen jälkeen töitä tanssijana, koreografina, esiintyjänä ja opettajana niin tanssin kuin musiikinkin parissa Suomessa ja Euroopassa. Nyt hän tekee täysipäiväisesti debyyttialbumiaan sekä ohjaa oman liikemetodinsa “MEUOVEMENT”:in pohjalta erilaisia workshoppeja Suomessa ja maailmalla.

meuovement_1

 *​PIMEÄ HEDELMÄ / Vanessa Virta ja Kaisa Nieminen

PIMEÄ HEDELMÄ on tuore rapduo, jonka musiikki on soundiltaan
bassovoittoista ja sumuisaa, mutta energistä. Tekstit kumpuavat
synkästä mielenmaisemasta ja elämän älyttömyyttä käsitellään
ironisen toteavaan sävyyn. Duo tunnetaan vahvasta live-
esiintymisestään: kokonaisvaltainen sekoaminen keikolla on
toistuvaa ja moshpitin vaara leijailee ilmassa. Duon muodostavat
tanssija-koreografit Kaisa Nieminen ja Vanessa Virta. Biittien
tuotannosta vastaa Linda Ilves sekä Liki. PIMEÄN HEDELMÄN
ympärillä kuhisee lupaava ug-pöhinä ja debyyttimateriaalia
julkaistaan syksyn aikana.

Pimeä Hedelmä lowres-1507

Kuva: Pimeä Hedelmä

*DJ-kollektiivi MYÖS CLUB

PERJANTAI 5.10. FRIDAY

*TYÖPAJA // WORKSHOP // klo 9:00 – 11:00 // ​Energpriests: Guided Body Meditation & energiaharjoitteita / Guided Body Meditation & energy exercises // aikuisille, for adults // ​Näyttelytila,​ exhibition halls, 5€, liput ostettava etukäteen, buy tickets in advance

Tapahtumamme ovat turvallisia paikkoja, joissa yleisö sukupuoleen katsomatta pääsee sekä katsomalla että liikkumalla osalliseksi tanssiin, joka ei kiellä seksuaalisuutta mutta jossa esiintyvästä henkilöstä ei myöskään tule esineellinen himon kohde. Pyrimme tarjoamaan terveellisen ja vapauttavan vaihtoehdon ulkonäkökeskeiselle juhlinnalle. Konseptissa taide ja populaari kohtaavat rakentaen siltaa taiteen ja taiteelle vieraampien yleisöjen välille.

Studiossa teemme viikoittain erilaisia harjoitteita kehossa ja soluissa tapahtuvan energiavirran, katsottuna olemisen ja sallivan katseen sekä kehon sosiaalisuuden parissa. Työskentelyn myötä pyrimme tunnistamaan niitä sosiaalisia estoja, jotka johtavat ruumiin rajoittamiseen, varovaisuuteen tai häpeään meissä. Energpriests lähtee liikkeelle siitä olettamasta että energian vapautuminen kehossa vapauttaa myös sukupuolen stereotyyppisestä esittämisestä. Ryhmänä pyrimme tukemaan ja todistamaan toistemme kasvua ja luomaan voimaantumisen ja sisäisen kasvun mahdollisuuksia jakamalla sitä mitä teemme.

Energpriests on helsinkiläinen tanssijoista ja koreografeista koostuva kollektiivinen laboratorio. Kehollisen energiatyöskentelyn kautta pyrimme luomaan ruumiillisen vapauden tilaa naiskeholle esitanssi- ja klubikontekstissa.

Energpriests on Krista-Julia Arppo, Soili Huhtakallio, Anni Koskinen, Meeri Lempiäinen, Salla Rytövuori, Pauliina Sjöberg ja Katriina Tavi, sekä Ukko-Pekka Itäpelto aka DJ Ukko, valosuunnittelija Teo Lanerva ja tuottaja Tia Aura.

*Sigh-fi // Flis Holland // klo15:00 – 15:30 // Näyttelytilat, 2.krs / exhibition spaces, 2nd floor // Museolipun hinnalla tai museokortilla, admission fee to Ateneum / Museum card

A mysterious geophysical event causes the felt experience of depression to become visible and measurable. Tracing the consequences of such a shift, this sci-fi scenario calls into question our current treatment of the illness, decrying approaches that dismiss sufferers’ subjective accounts and ignore social factors. A future is imagined, in which depressives might be met on more equal terms. The full text will be published in issue 3 of Kontur journal: Förfall/rappio/decline.

 Flis Holland is a DFA candidate at the Finnish Academy of Fine Arts. She used to research asteroid deflection, but abruptly walked away from the engineering field to re-train as an artist.

*SCREENING+KESKUSTELU // Soda_Jerk: TERROR NULLIUS

with Katie Lenanton // Klo 16:00 – 18:00 // Ateneum -sali, Ateneum hall vapaa pääsy, free entry

Soda_Jerk’s TERROR NULLIUS combines political satire, eco-horror and road movie tropes to create a political revenge fable in 3 acts. Constructed entirely of hundreds of samples from Australian cinema, this epic narrative remix offers an unwriting of Australia’s toxic national mythologies.

LAUANTAI 6.10. SATURDAY

*TYÖPAJA // WORKSHOP// Avatarit ja fanfiction -kirjoitustyöpaja // Emmi Venna with Ana Ala-Ruona: “Avatars and fanfiction” -writing workshop. // ​klo 12:00 – 14:30 //​ aikuisille, for adults // Ateneum -sali/ Ateneum hall, 5€ liput ostettava etukäteen, buy tickets in advance from the link below

Työpajassa jaetaan työkaluja omien avatar-hahmojen luomiseen ja fanifiktion kirjoittamiseen. Työpajaan voi tulla valmiiksi valitun hahmon tai fanituksen kohteen kanssa, mutta se ei ole pakollista. Työskentelykieli on suomi/englanti tarpeen mukaan. Omat kirjoitusvälineet mukaan.
fictions (1)

*Well II​ // Sara Grotenfelt // Klo 14:00 – 14:30 // Sali 33, 3.krs, Hall 33, 3rd floor. // vapaa pääsy, free entry

WELL II on käsintehty kylpylä ja aistillinen tutkimuslaboratorio, jossa pohditaan maiseman tulevaisuutta ja harjoitetaan passiivis-aktiivista lepäilyä.

Sara Grotenfelt on tanssija, jonka mielestä kuutervehdykset ovat coolimpia kuin aurinkotervehdykset.

*Funky Animals​ // Rudi Äneas Natterer ja Valtteri Keinänen // Klo 15:00 – 15:30 Ateneumin sisäpiha, vapaa pääsy / The courtyard of Ateneum, free entry

”Working abstractly with time, space and rhythm just as much as with theatrical situations, beatbox and freestyle rap, funky animals collective weaves and let’s weave the thread of their theatre. Many times dreamlike and absurd, but still maintaining a sense of narrative. Always based on the human body and its expressivity. Sensitive to the in-between, open to sudden shifts, one might think they are mocking the linearity of time. Still-lives made from real bodies may morph into a breakdance session, a vocal music piece may open the scene on a medieval marketplace.

 Funky animals collective refrain from knowing what is going to happen, and thereby let themselves be found by the next now.”

Valtteri Keinänen ja Rudy Natterer kohtasivat toisensa nykytanssikoulssa Salzburgissa. Lukemattomat freestyle-sessiot ja spontaanit improvisaatio-esitykset kaduilla, puistoisssa ja parkkipaikoilla, hioivat kaverukset antoivat kipinän Funky Animals kollektiivin syntymiselle.

DCIM100GOPROG0060304.JPG

 

*COLLECTIVE WRITING AND DISCUSSION //  Antti Rautiainen, Vidha Saumya and Niia Virtanen on Anticapitalist and Feminist Horizon//klo 15:30 –17:00/ Ateneum -sali, Ateneum hall vapaa pääsy, free entry

Anti-capitalist and Feminist Horizon

Current mood of the society seems to be mixture of hope, provided by intersectional feminism, with that of despair, provided by omnipotent capitalist hegemony which seems to be capable of integrating everything into itself.

What is the relationship of intersectional feminism and anti-capitalism? Is analysis of discrimination enough for analysing of capitalism? Is classism, discrimination on the basis of class, same thing as capitalism?

The session consists of collective writing in google docs. Please bring your favorite collective writing tool (laptop, tablet or phone) and join us!

 

SUNNUNTAI ​7.10. SUNDAY

*Happy Bodies​ // KEIDAS, LUONNOS 2. // Koko päivä, museon aulatilat, vapaa pääsy, Whole day at the lobby, free entry

KEIDAS, LUONNOKSET ovat tilaisuuksia ja alustoja, jotka kutsuvat avoimeen jakamiseen ja kokemiseen. Ne numeroidaan kronologisessa järjestyksessä aloittaen numerosta yksi. Teossarjan osat pulpahtelevat esiin eri volyymeilla vaihtelevin aikavälein ja paikoin. Haluamme toteuttaa mahdollisimman monipuolisia, ehdottavia, kysyviä ulostuloja / tilaisuuksia / tapahtumia / alustoja / avauksia. Kiitos residenssituesta Kutomolla Ehkä-tuotannolle.

Happy Bodies -ryhmä etsii mahdollisuuksia onnellisemman työskentelykulttuurin rakentamiseksi ja luonnostelee taiteellisia ulostuloja kollektiivisesti.

*TYÖPAJA // WORKSHOP Räppityöpaja: Riimiä biittiin ja sen ohi,

Rap workshop for adults: rock a rhyme on time or not // Vanessa Virta // klo 12:00 – 14:00 // aikuisille, for adults //​ Ateneum -sali, Ateneum hall, 5€ liput ostettava etukäteen, buy tickets in advance from the link below

 *Hevoseni Kvääri​ // Mikko Kauppila // klo 14:00- 14:30 // 2. kerroksen silta / bridge, 2nd floor / vapaa pääsy, free entry

Hevoseni Kvääri on esitys omaehtoisesta ja agenttisesta halusta, joka ilmaantuu siellä, täällä, rullaportaissa ja Stockmannin wc-tiloissa. Esitys pyrkii hahmottamaan eräänlaista seksuaalista postidentiteettiä ja sitä kautta ruumista, jonka identifikaatio on ainoastaan hetkellistä, temporaalista ja osittaista, eikä se näin ollen suostu identifioitumaan normatiivisten identiteettikategorioiden alle. Esityksessä kuullaan muun muassa Eeva-Liisa Mantereen, Pentti Holapan ja Langston Hughesin runoutta.

Mikko Kauppila on 22-vuotias näyttelijä, joka viimeistelee opintojaan Tampereen yliopiston Nätyllä. Hän on näytellyt muun muassa Kansallisteatterin ja Tampereen Työväen Teatterin näyttämöillä, ja hänen runoesityksensä Hevoseni Kvääri nähtiin viime kesänä Veikko Sinisalo -kilpailun finaalissa Kajaanin runoviikolla. Teatterissa Mikkoa kiinnostavat erityisesti näyttämöllä toteutuvat erilaisuuden prosessit, niiden häiritseminen ja toisin tekeminen. Nyt syksyllä hän aloittaa opinnot myös Helsingin yliopistossa, sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa.

hevosenikvääri_promo

*Exorcism… and the first step toward the unknown // Sonya Lindfors w Ajak Majok, Blaue Fraue and Ida Arenius from Insister Space, Sweden // klo 15:00-17:00 // Ateneum -sali, Ateneum hall, free entry

 

 

 

 

—– In English:

URBANAPA X ATENEUM 2018 / 4.-7.10.2018 / Unknown? 

UrbanApa x Ateneum is a festival that brings urban contemporary art to a museum context. For four days, there will be installations, video art, small, fragile, surprising, questionable and yet fun events and discussions around the Ateneum museum. We’ll talk, sing, dance, rap and just hang around. And sometimes it’s ok to rest in the middle of national treasures. 

// We are facing the unknown. We don’t know what’s happening next. Interfaces leak and familiar becomes unrecognizable. Even if we are scared, maybe we can face the unknown together? //

In the beginning of October UrbanApa returns to Ateneum. Festival recreats itself and offers a platform for exploratory, playful and experimental concepts and performances.

Welcome!!

Tuoreimmat tapahtumat:

11.05.2020 Exchange

#StopHatredNow 2020

 #StopHatredNow 2020  – New Standards Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan. 11.–15.5.2020  (For English see below) Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. Tästä tarpeesta on syntynyt #StopHatredNow. #StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä …

Lue lisää ►
08.04.2020 Festival

OPEN CALL / FALL 2020

Me tarvitsemme toisiamme! (Scroll down for Eng) Elämme hurjia aikoja. Arki on keskeytynyt, huoli täyttänyt mielemme ja erilaiset rajoitukset tyhjentäneet kalenterimme. Sosiaalinen media ja digitaaliset alustat tuovat lohtua, mutta eivät voi korvata toisen ihmisen läheisyyttä. Me tarvitsemme toisiamme. Poikkeustila on paljastanut olemassa olevien rakenteiden epätasa-arvoisuuden. Taiteilijat, erityisesti epävarmoissa olosuhteissa työskentelevät freelancerit, …

Lue lisää ►
05.12.2019 Exchange

FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL

Scroll down for Eng_ UrbanApa & MAD HOUSE toteuttavat yhteistyössä Feministisen johtamisen alusta – working with frictions and fictions Suomalaisen esittäväntaiteen kenttä kärsii epätasa-arvosta ja syrjivistä rakenteistä. Rakenteellinen muutos on hidasta ja vaikeaa, muutosta pitää edistää monesta kohtaa samaan aikaan. Yksi tapa edistää taiteenkentän inklusiivisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta on feministinen …

Lue lisää ►
18.11.2019 Exchange

TOOLBOX #15

Scroll down for Eng_ UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Syksyn 2019 ensimmäisessä  TOOLBOXissa työskennellään toivon parissa.   on hope Mitä tarkoittaa toivo olosuhteena, kehona tai tilana? Millaisia kollektiivisen tukemisen …

Lue lisää ►