Skippaa sisältöön

UrbanApa

Community for culture, art and events

Mikä on UrbanApa?

UrbanApa on vuonna 2009 toimintansa aloittanut antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toimii alustana uusille tekemisen tavoille, taidediskursseille ja -tapahtumille. Vuodesta 2011 lähtien yhteisön taustaorganisaationa on toiminut UTT ry. UrbanApa toteuttaa tapahtumia, näyttämötaideteoksia, taidehautomoita, klubeja, musiikkifestivaaleja, site specific -esityksiä ja työpajoja. Tausta-ajatuksena on työllistää taiteilijoita ja luoda alusta uusille taiteellisille tapahtumille ja kohtaamisille.

UrbanApan keskeisimpiin arvoihin kuuluu yhteisöllisyys, intersektionaalinen feminismi, dekoloniaalisuus, inklusiivisuus, tasa-arvo, pehmeys, leikki ja ilo. Yhteisö pyrkii katsomaan tulevaisuuteen ja pohtimaan uudelleen minkälaista taidetta voisi ja tulisi tehdä.

Yhteisö

  Mustavalkoinen kuva Sonya Lindforsista.

  Sonya Lindfors

  Taiteellinen johtaja
  Toiminnanjohtaja

  photo of lisa kalkowski

  Lisa Kalkowski

  Tuottaja

  • producer@urbanapa.fi

  Milla Millasnoore

  Viestintäasiantuntija

  • media@urbanapa.fi
  picture of sini kaartinen

  Sini Kaartinen

  Hallintokoordinaattori

  • sini@urbanapa.fi

Missio, visio, arvot

UrbanApan missio

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen yhteisö, jonka kaikki toiminta perustuu jakamiselle, yhteisöllisyydelle, voimaannuttamiselle ja tilan luomiselle.

UrbanApa haastaa taiteenkentän vallitsevia normeja ja pyrkii omalla toiminnallaan edesauttamaan suomalaisen taidekentän muutosta kohti moninaisempaa, huokoisempaa, turvallisempaa ja inklusiivisempaa tulevaisuutta.

UrbanApan visio

UrbanApa on taideyhteisö, joka vastaa muuttuvan maailman tarpeisiin ja haasteisiin. Se on tulevaisuuden taideinstituutio, joka on työllistävä, yhteisöllistävä, oppiva ja monimuotoinen.

Urban pyrkii tietoisesti kiinnittymään ympäröivään yhteiskuntaan, ja kaikki toiminta tapahtuu yhteistyössä muiden kanssa. Erilaiset tapahtumat ja konseptit syntyvät aina todellisista tarpeista. UrbanApa ei halua kasvaa korkeutta vaan levitä sivuttain ja juurtua.

UrbanApan visiossa tulevaisuus on tasa-arvoinen, yhteisöllinen, monimuotoinen ja leikkisä.

UrbanApan arvot

UrbanApan on antirasistinen ja feministinen yhteisö, jonka toiminnan taustalla vaikuttaa usko siihen, että taiteella voi muuttaa maailma paremmaksi.

Taiteellisen työskentelyn arvolähtökohtina ovat aina tasa-arvoisuus ja kunnioitus riippumatta etnisestä, sosiaalisesta, kulttuurisesta, uskonnollisesta, seksuaalisesta, sukupuolisesta tai taloudellisesta taustasta, asemasta tai lähtökohdasta.

UrbanApa toteuttaa inhimillisiä, moninaisia, edullisia, avoimen vuorovaikutuksellisia, todellisista tarpeista ja elävästä elämästä lähtöisin olevia tapahtumia ja taidetekoja, jotka puhuttelevat kaikenikäisiä.

UrbanApan taidekäsitys on moninainen ja inklusiivinen – alustalla työskentelevät taiteilijat tulevat monenlaisista taustoista ja heidän tekemä taide on monimuotoista niin tekemisen tavoiltaan kuin estetiikaltaan.

UrbanApan taustalla toimii Urbaanin taidetanssin tukiyhdistys eli UTT ry. Yhdistyksen tehtävänä on sääntöjensä mukaisesti edistää ja kehittää urbaania taidekulttuuria, erityisesti urbaanin taidetanssin kulttuuria ja levittää sen tuntemusta ja harrastuneisuutta. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on lisätä tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja kansainvälistymistä taiteen näkemisen ja kokemisen kautta.

Kuratoinnin poliikka

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen yhteisö, jonka taidekäsitys on moninainen ja inklusiivinen. Alustalla työskentelevät taiteilijat tulevat monenlaisista taustoista ja heidän tekemä taide on monimuotoista niin tekemisen tavoiltaan kuin estetiikaltaan. Samalla tiedostamme, että kuratointi ei ole ikinä neutraalia. Kuraattoreiden henkilökohtainen historia, kohtaamiset ja kokemukset vaikuttavat aina tehtyihin valintoihin.

Kuratoinnissaan yhteisö pyrkii horisontaalisempiin työtapoihin monin eri keinoin. Tapahtumia ja alustoja kuratoi vaihtuvat taiteilija-fasilitoijat, jotka omilla näkemyksillään moninaistavat taiteentekemisen tapojen kirjoa. Monissa alustoissa ja tapahtumissa on open call, jonka avulla ennestään tuntemattomat taiteilijat pystyvät hakeutumaan mukaan yhteisön toimintaan. UrbanApa toteuttaa vuoden aikana useita erilaisia alustoja, joten yhteistyömahdollisuuksia on monenlaisia. Kaikkien alustalla toimivien odotetaan sitoutuvan yhteisön eettisiin ohjeistuksiin.

Vastuu

UrbanApa pyrkii kaikessa toiminnassaan seuraamaan turvallisemman tilan periaatteita.

 1. Ei tehdä olettamuksia suostumisen suhteen. Suostumusta saa ja tulee kysyä!
 2. Kunnioitetaan omia ja toisten fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia rajoja.
 3. Ei tehdä identiteettiin, seksuaalisuuteen, sukupuoleen, terveyteen tai taustaan liittyviä olettamuksia.
 4. Kunnioitetaan toisten mielipiteitä, uskomuksia ja kokemuksia silloinkin kun ne eroavat omistamme.
 5. Pyritään olemaan tietoisia omista ennakkoluuloista ja etuoikeuksista sekä omasta käyttäytymisestä ja tilan käytöstä.
 6. Pyritään toimimaan positiivisesti ja yritetään huolehtia toisistamme. Oletetaan, että ihmiset haluavat toisilleen hyvää.
 7. Emme hyväksy minkäänlaista ahdistelevaa tai syrjivää käytöstä kuten homo- ja transfobiaa, rasismia, seksismiä, ableismia, lihavuusfobiaa tai sijaintiin, kieleen tai kansallisuuteen perustuva syrjintää.
 8. Edistetään moninaisuutta ja polyfoniaa.

 

Lue UrbanApan eettinen ohjeistus.

Maksuttomat tapahtumat ja kohtuuhintaiset liput

Edistääkseen taloudellista tasa-arvoa UrbanApa tarjoaa runsaasti maksuttomia tapahtumia, työpajoja ja muuta ohjelmaa. Myös maksullisen ohjelman lippuhinnat pyritään pitämään edullisina, jotta kaikilla olisi mahdollisimman tasa-arvoinen pääsy yhteisön tapahtumiin ja toimintaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että viimeisinä vuosina yleisötapahtumien lippujen hinta on ollut korkeintaan 5 €. Tapahtumat ovat aina ilmaisia alle 18-vuotiaille, ja yhteisö on myös tarjonnut mahdollisuuksia saada ilmaislippuja tarpeen mukaan.

Saavutettavuus ja esteettömyys

Tapahtumien, ohjelman ja alustojen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon paikkakohtainen saavutettavuus ja esteettömyys, ja siitä viestitään myös yleisölle ja osallistujille. UrbanApa pyrkii myös kotisivuillaan saavutettavuuteen. Tällä hetkellä sivut ovat AA-tasoa.

Monimuotoisuus

UrbanApan toiminta perustuu intersektionaalisen feminismiin, dekolonialismiin ja inklusiivisuuteen. Yhteisö pyrkii edistämään moninaisuutta taiteen kentällä kuratoimalla tapahtumiaan huolellisesti ja tuottamalla diskursiivista ohjelmaa, jossa käydään taide- ja kulttuuripoliittisesti merkittävää keskustelua moninaisuudesta, inklusiivisuudesta, alistavista valtarakenteista, turvallisemmista tiloista, toiseuttavista kuvastoista sekä antirasistisista strategioista, sekä tarjoamalla konkreettisia työkaluja näihin aiheisiin. Yhteisö pyrkii tuomaan työ- ja toimintamahdollisuuksia erityisesti alirepresentoiduille tahoille. Konkreettisina keinoina toimivat muun muassa kiintiöt ja aktiivinen yhteistyö moninaisuutta edistävien toimijoiden kanssa.

Kestävyys

UrbanApa pyrkii sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen tukemalla taiteilijoita läpinäkyvällä ja tilaa antavalla tavalla. Prekaarilla taidekentällä, jossa moni kokee yksinäisyyttä, pyrimme tarjoamaan yhteisön, jossa voi keskustella ja kohdata vertaistuen voimin. Haluamme tarjota taiteilijoille mahdollisuuksia päivittää osaamistaan työpajojen, keskustelujen ja luentojen kautta, sekä mahdollisuuksia opetella eri rooleissa työskentelemistä. Yhteisö pyrkii myös toimimaan lokaalisti luomalla alustoja paikallisille taiteilijoille ja vahvistamalla yhteistyötä sekä taiteilijoiden välisillä kuin organisaatioiden välisillä tasoilla.

UrbanApa ei kerrytä omaa kalustoa, vaan sitä pyritään tarpeen mukaan hankkimaan lainaamalla, vuokraamalla ja kierrättämällä. Yhteisö ei myöskään maksa kalliita tilavuokria, jotta suuri osa rahasta menisi suoraan tekijöille.

Yhteisö tarjoaa erimuotoisia alustoja ja sen myötä eripituisia työjaksoja. Ymmärrämme, että moninaisella joukolla tekijöitä on erilaisia tarpeita, ja pyrimme vuosittain tarkastelemaan omaa toimintaamme ja tekijöiden muuttuvia tarpeita.

Syrjinnästä vapaa alue

UrbanApa julistautuu syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja sitoutuu:

 • Kohtelemaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta
 • Tiedottamaan kaikille työntekijöille julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi
 • Laittamaan Syrjinnästä vapaa alue -merkin näkyvästi esille organisaation tiloissa
 • Ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti

Media

Pressikuvat ja tiedotteet löytyvät mediasivulta.

Mediagalleria